Terapija duše - piše Joško Preč

Unatoč velikih uspjehov na polju medicine, kulture, civilizacije, je bolesnih ljudi sve već i već, osebujno na duševnom polju. Sve već i već specijalistov će biti triba, da im se pomore. A je za pomoć onim, kim je duh pomućen, ki već ne znaju ča je dobro, ča je zlo, ča je grih i ča ne? More uopće človik na tijelu ozdraviti, ako je bolestan na duši? Poznato je, da je i tjelovnoj bolesti kih osamdeset posto uzrok nesredjen, grišan život. Koliko je putev, ki peljaju u propast, i koliko je ljudi, ki ovim putem hodu. Svega ima, nek mira nima.

Oprošćaj od prelata K. Gregorića

Petak, 1. jul. na svetak Presvetoga Srca Jezuševoga se je oprostila fara i općina Vorištan na jako ganutljiv na- čin od svojega dugoljetnoga, bivšega farnika prelata Karola Gregorića. Molitvenu uru za pokojnoga je predvodio mjesni farnik Valetin Živković. Lijes prelata Gregorića bio je postavljen u farskoj crikvi, tako da su imali vjerniki mogućnost da se osobno od njega oprostu.
 

Personalne promjene u hrvatski fara

Dijecezanski biškup Željezna, dr. Egidije Živković je na Petrovu, 29. junija oglasio personalna minjanja u dijecezi. Do promjenov će dojti i u hrvatski fara. Nove zadaće farnikov ćedu stupiti u valjanost 1. septembra o. lj.
ŽELJEZNO — Farnik Dolnje Pulje i desetnik hrvatskoga dekanata Veliki Borištof, Josip Sabolek je po vlašćoj želji položio funkciju desetnika. Za novoga administratora dekanata Veliki Borištof je imenovan biškupski vikar pater Štefan Vukić, ki je i peljač Hrvatske sekcije Pastoralnoga ureda biškupije kao i superior i farski vikar u Lovreti.

 

Blaženi su ponizni - piše Joško Preč

Kad Petar vidi, koliko su rib ulovili u Genezaretskom jezeru, veli Jezušu: „Odstupi od mene Gospodine, jer sam grišan človik.“ Ali Jezuš ne da je odstupio od njega, nego je još jače pristupio k njemu, kad mu veli: „Ne boj se, od sada ćeš ljude loviti.“ Jer je tako, Bog gizdave ponizuje, a ponizne ne uzvišuje. Mi se ne moremo tako diboko poniziti pred Bogom, da se On ne bi još jače ponizio pred nami.

Dobaviti se Boga - piše Joško Preč

Ova rič dobaviti nam je dobro poznata. Dobaviti se moremo bolesti, gripe i tom sličnomu. Zato u času gripe ne pustu nikoga u bolnicu.
Mnogo se govori o Bogu o vjeri, prodike, vjeronauk, sastanki za odrasle, mladinu, hižnike i drugo. Ali kako se kaže sve ovo nije dosta. Ako predavač, ki govori o Bogu, ne „zarazi infekcira“ slušače, sa svojom vjerom, ljubavom, osvidočenjem, ostane sve u starom. Jezuš je znao infekcirati sa svojim evandjeljem slušače, jer on je sām bio Evandjelje.

21. hrvatsko dičje shodišće u Vincjetu

VINCJET — Četvrtak, 16. junija su priredili dičje shodišće, pri kom je po prvi put sudjelivao novi dijecezanski biškup dr. Egidije Živković. Na shodišće je došlo 400 dice iz 22 hrvatskih i dvojezičnih obaveznih škol iz cijeloga Gradišća. Pri shodišću su dica konkretno mogla doživiti, ča se cijelo ljeto teoretski uču u vjeronauku, i to put Bogu — je izjavio nadzornik za hrvatski vjeronauk, Štefan Bubić.

Sridnjogradišćanci na shodišću u Bizonji

BIZONJA — U misecu maju, u Marijanskom misecu, pohodili smo s našimi farskimi savezi Veliki Borištof, Šuševo i Longitolj »Putujuću Celjansku Mariju« u Bizonji u Ugarskoj. Velik broj hodočasnikov otpravio se je 21. maja na putovanje busom iz naših far na ovo hodočasno mjesto kade biva kopija kipa Celjanske Majke Bogorodice — još do velikoga hrvatskoga shodišća u augustu.

Ljubav je najveći kinč - piše Joško Preč

Nije to grih, da človik posjeduje, ima zemaljskoga dobra. Bog dao nam je zemlju i rekao, da ju posjedujemo. Zemlja i svako dobro nam je od Boga dano kao dar Božji. Ali nije nam dao zemlju na račun drugih, da neki posjeduju sve, a drugi umiraju od gladi. Imaj zemaljskoga dobra, ali uvijek gledaj i na drugoga, ali ima i on kruha. človik nemore zatvoriti svoje hombare pred drugimi, ki nimaju kruha, nego morao bi je otvoriti. I nek onda bi ispunio Božju zapovid, ka ovako glasi: Ljubi bližnjega svojega kako i samoga sebe.