Petak, 1. jul. na svetak Presvetoga Srca Jezuševoga se je oprostila fara i općina Vorištan na jako ganutljiv na- čin od svojega dugoljetnoga, bivšega farnika prelata Karola Gregorića. Molitvenu uru za pokojnoga je predvodio mjesni farnik Valetin Živković. Lijes prelata Gregorića bio je postavljen u farskoj crikvi, tako da su imali vjerniki mogućnost da se osobno od njega oprostu.
 

VORIŠTAN/ŠUŠEVO — Petak navečer, 1. julija u farskoj crikvi u Vorištanu svečevali su mašu zadušnicu za pokojnoga prelata Karola Gregorića. Uz brojno sudjelovanje farske općine sv. mašu služio je farnik Valentin Živković u koncelebraciji stolnoga farnika Željezna mr. Jožefa Prikosovića, preposta crikve na Brigu mr. Martina Korpića, farnika Lovrete p. Antona Ratelisa Omv i farnika u Najfeltu i Vimpasu mr. Wilhelma Ringhofera. S riči dobrodošlice pozdravio je rodbinu pokojnoga, općinski i farski savjet na čelu s načelnikom i farskom vikaricom, časne sestre iz Željezna, predstavnike društav, svoje subrate i sve nazočne. Pri svojoj prodiki istaknuo je farnik vrline pokojnoga prelata: Svoju ljubav prema Bogu i ljudem, svoju priskočnost, poniznost…
 

Jačkarno društvo pod peljanjem dir. Doris Sinovac i kantor Štefan Matković su muzički oblikovali Božju službu. Na koncu sv. maše oprostio se je načelnik Herbert Worschitz od pokojnoga. U svojem govoru pokazao je na dobru suradjnu izmed fare i općine. Prilikom svoje zlate maše ljeta 1996. je prelat Gregorić odlikovan časnim prstanjem općine Vorištan. Farska vikarica Eva Trimmal se je zahvalila pokojnomu za sve njegovo djelovanje u ime farske općine. Živio i službovao je kroz skoro 33 ljeta u Vorištanu, ki mu je postao domovina. U mirovini je od septembra 1995. živio kod časnih sestar u Laxenburgu, ke su ga (na čelu s njegovom nećakinjom sr. Adrijanom) peldodavno podvarale. Veza u od njega ljubljeni Vorištan se do zadnjega nije prekinula!
 

Subotu, 2. julija je pak bio pogreb pokojnoga prelata Gregorića u Šuševu. I ovde je bio lijes postavljen u farskoj crikvi. U 10.00 ura u farskoj crikvi su svečevali sv. mašu zadušnicu, ku je predvodio biškup E. Živković. Na početku pozdravio je mjesni farnik p. Ivan Jelić rodjake pokojnoga, časne sestre iz Laxenburga, biškupa, generalnoga vikara mr. Georga Langa, biškupskoga vikara p. Štefana Vukića Omv, mnogobrojne subrate i vjernike. Dao je i kratki pregled o životnom putu pokojnoga prelata.
 

Biškup je u svojoj prodiki prispodobio život i djelovanje Bl. Divice Marije, čiji svetak — Pohod BDM —se je slavio na ov dan, s onim pokojnoga prelata. Istaknuo je tri bitne stvari ke su odlikovale Mariju i K. Gregorića: vjera, vjernost i radost. Vorištansko jačkarno društvo, tamburaši i kantor su oblikovali sv. mašu. Rodjaki pokojnoga prelata su sudjeljivali pri štenju i molitva vjernikov.
Na koncu sv. maše se je od pokojnoga oprostio vicenačelnik Vorištana inž. Albert Gludovac u ime općine i farnik V. Živković. Hvalili su prelatu K. Gregoriću na dugoljetnom (skoro 33 ljeta) službovanju u vorištanskoj fari i selu.
 

Po biškupskom blagoslovu otpravili smo se u procesiji na šuševski cimitor. Onde je gospodin biškup vršio obred pokopa i lijes prel. Gregorića bio je spušćen u obiteljiski grob, kade neka počiva u miru!
Nećak pokojnoga, Joško Gregorić, zahvalio se je biškupu, farniku u Vorištanu, jačkarnomu društvu i tamburašem za svetačni oprošćaj i je pozvao sve svećenike, rodjake, prijatelje i mnogobrojne nazočne vorištanske vjernike na karminje u Veliki Borištof.
(karin matković)