Izložba o mnogovrsnosti narodnih grup Gradišća u likovnoj umjetnosti

U Projektnom prostoru Zemaljske galerije u Željeznu četvrtak, 22. januara je bilo otvaranje izložbe likovne u­m­jetnosti »S­like mnogovrsnosti — narodne grupe u likovnoj umjetnosti«. Izložbu su sastavili i uredili djelatniki Kulturnoga referata zemlje Gradišće pod peljanjem mag. Margit Fröhlich ka je dala uvod u izložbu. O na­ticanju, u kom su sudjelovali slikari i slikari­ce kao i grafi­čari/ke i su se bavili temat­s­kim područ­jem kulturne mno­govrsnosti etničkih grup u Gradišću, je in­formirao pravi dvor. savj. dr.

Veleposlanica jezičnoga podupiranja

BEČ — Televizijska talk-masterica Barbara Karlić je veleposlanica/ambasadorica za jezično podupiranje i jezi­č­nu integraciju predškolske i školske dice. Barbara Krlić ispunjuje ovu časnu funkciju za projekt »JezikIgraJačenje«, ki kani dici olakšati učnju jezika muzikom i je izdalo četire ko­m­paktne ploče. Barbara Karlić se kani kao veleposlanica za je­zično podupiranje i integraciju dice zalagati za većjezičnost.

 

Austrija i Beč ćedu vrijeda morati učiniti već za narodne grupe

Bečka djelatna zajednica za pitanja narodnih grup-Institut za narodne grupe (DZ)  je predstavila knjigu o novi tendencija med narodnimi grupami, ke su tradicionalno naseljene u Beču. Uz drugo su publicirana nova istraživanja o identitetu i pravnom statusu narodnih grup u A­u­striji. Sudjelovali su autori iz hrvatske, česke, ugarske, slo­vačke, romske i poljske na­rodne grupe, med njimi i inž. Štefan Pauer Msc, član odbora društva. On veli da ova knjiga upozorava na one ma­njine, ke živu u Beču.

Zač odlučuje on, ki je jak, kako neka ide slabomu?

Hasnovanje materinskoga jezika je ljudsko pravo i zako­re­nje­no u mnogi nacionalni i internacionalni deklaracija. Ali pr­a­vni znanstveniki se tu­žu, da p­o­jam „ma­nji­na“ zbog komplicirane pravne m­a­terije u interna­cionalnom pogledu nije jas­no definiran. Značenje riči „manjina“ se jedno­stavno pretpo­stavlja (prisp. Brunner 2001; Hofmann 2005).