„Nastavljamo borbu za srpski jezik“

Odbor Spkd Prosveta u Be­ču će i u 2020. nastaviti bor­bu za srpski jezik u Austriji, najavljuje Srđan Mijalković, predsjednik odbora, zadovo­ljan po uspješnom koncertu povodom srpskoga Novoga ljeta. On ističe da će po us­pješnoj skupšćini ka je odr­žana u decembru i osvježe­nja uprave o ovom ljetu nastaviti lobiranje da se tako­zvani Bhs (bošnjačko-hrvat­sko-srpski) jezik prilagodi pravim potrebam. Podsjeća i da u Austriji status srpske z­ajednice nije dobar, još ma­nje status srpskoga jezika.

Forum Hvatske matice iseljenika o temi „Manjina o povijesti i identitetu“

Sudjelovalo je već od 30 sudionikov iz sedam zemalj ki su izlagali teme vezane za iskustvo identiteta i njegovu povijesnu ukorijenjenost u hrvatski manjinski zajednica. Uvodno predavanje odr­žao je dr. sci. Stjepan Bla­žetin s Filozofskoga fakulteta Sveučilišća u Pečuhu. 

Tagovi: 

Predstavljeni 5. i 6. svezak knjige »Povijest hrvatskoga jezika«

Peti i šesti svezak knjige velikoga nacionalnoga projekta, ki je započeo 2008. ljeta, »Povijest hrvatskoga jezika« predstavljeni su 29. oktobra u Matici hrvatskoj u Zagrebu. Knjige su predstavili recenzenti akademik Stjepan Damjanović i Ivana Matas Ivanković, ravnatelj Institu­ta za hrvatski jezik i jeziko­slovlje Željko Jozić tr urednik Ivo Pranjković i glavni urednik projekta Ante Bičanić.

Jezični tečaj gradišćanskih Hrvatov u Puli — vrlo pozitivna je bilanca

Skupina od 50 mladih ljudi iz različitih hrvatskih sel Gr­­adišća u nedilju, 28. julija je krenula na jezični tajedan u Pulu, ki organizira H­rvatsko kulturno društvo u Gradišću. Uz učenje jezika, dica su se mogla kupati i pojti u razgledavanje Pule, Brijunov i okolice. Ljetoš­nji jezični tečaj HKD-a u Puli se je ubrojio med one s najveć sudionikov otkada HKD priredjuje ovakovu ponudu za sridnjoškolce. Došlo je 49 školarov u starosti od 12 do 16 ljet, za ke se je skrbilo devet podvaračev.

Tagovi: 

Vukman-Artner: Imerzivno podučava­nje je važno za gradišćanske Hrvate!

Pri razgovoru u Centru srijedu navečer u Beču je gost Petra Tyrana bila nadzornica za manjinsko školstvo u Gradišću, mag. Karin Vukman-Artner. Glavna tema je bila nova metoda podučava­nja imenom imerzija, ku su upeljali početo s ovim škol­skim ljetom na dvojezični os­novni škola sridnjega i južnoga Gradišća. Imerzija zn­a­či jedan tajedan podučavaju po hrvatsku a drugi tajedan po nimšku. Ali dosada to još funkcionira samo dijelom, je rekla nadzornica K. Vu­k­man-Artner. Počeli su na ne­ki škola sridnjega i južnoga Gradišća, dokle za sje­ver još išće praktikabilno rješe­nje. Svaka škola da si je sas­tavila koncept, po kom ne­ka se počinje korak po korak.

BEČ — Učenje zna biti dosadno, suhoparno i naporno. Ali ne i imerzijom, novom nastavnom metodom upeljanoj ovo školsko ljeto u dvojezič­ne osnovne škole u sridnjem i ju­ž­nom Gradišću. Učenje po prin­cipu imerzije, ča znači ta­je­dan dan nastave, podučavanja na hrvat­skom jeziku, a tajedan na nim­škom, je zanimljivo, motivirajuće i učinkovito, tvrdi nad­zornica za manjinsko školstvo u Gradišću mag. K. Vuk­man-Artner, ka je bila gost tribine u Hrvatskom centru u Beču.

Hrvatski na gimnaziji u Kenyongasse u Beču

U gimnaziji Kenyongasse u sedmom bečkom kotaru su 7. junija po prvi put priredili usmenu maturu u bosan­skom, hrvatskom i srpskom jeziku. Direktor škole Thomas Lesković, ki je rodom iz Pandrofa, je pred trimi ljeti u svojoj školi upeljao bosan­ski/hrvatski/srpski jezik kao obavezni predmet po izboru. U osmom razredu je devet školarov iz različnih škol u ovom predmetu. Dvimi iz ško­le Kenyongasse su sada položili usmenu maturu. Po­lag učiteljice Zrinke Kinda je sve dobro funkcioniralo i školari su bili dobro priprav­ni i veseli, da su mogli u svoji jeziki maturirati.

Tagovi: 

Hrvatski na Pedagoškoj visokoj školi

S novim aka­demskim ljetom 2017./2018. ćedu početi sa studijem Gradišćanskohrvat­ski/Hrvatski na Pedagoškoj visokoj školi Gradišće (HN su o tom pisale). To znači da ćedu se budući učitelji i učiteljice u Željeznu mo­ći studirati Hrvatski za sve vrste škol u Gradišću. Ov st­udij se nudi u okviru Nove izobrazbe pedagogov i peda­go­gic i je nastao u uskoj kooperaciji sa Sveučilišćem Graz. Profesuru za novo­stvorenu Katedru za hrvatski jezik je dostala Zorka Kinda-Berlaković. U sljedećem objavljujemo intervju s profesoricom hrvatskoga jezika ki je pub­liciran na domaćoj stranici PH Burgenland <newsletter@ph-burgenland.at>. 

Tagovi: