Austrijska vlada izdvojila 200 milijuni € za digitalizaciju škol, školarov laptopi ili tableti

Austrijski kancelar Sebastian Kurz, ministar znanosti i obrazovanja Heinz Faßmann i ministrica digitalizacije i gospodarstva Schramböck izvijestili 17. junija u Beču o odluki austrijske vlade da u digitalizaciju škol uloži 200 milijuni eurov u naredna dvo­ja ljeta i predstavili su Plan digitalizacije od osam točak za uspješno funkcioniranje „d­i­gitalnih učionic“.

BEČ — „Koronakriza nam je pokazala koliko je digitali­z­a­cija važna u svakodnevnom ži­votu, pak tako i u učenju“, re­kao je Kurz. Istakao je kako će svaki školar od petoga razreda nadalje (u Austriji je to prvi razred Sridnje škole) dobiti u školskom ljetu 2021./22. di­gi­ta­lne uredjaje-laptope ili tab­le­te, ke ćedu moći nositi do­mom i koristiti i u privatne svrhe.

Tagovi: 

Ljetni jezični tečaj za udubljenje gradišćanskohrvatskoga jezika

Prazniki su se počeli — ali ne za svakoga 

ŽELJEZNO — Od pandiljka, 6. julija do četvrtka, 9. julija je Narodna visoka škola u kooperaciji sa Zemaljskim šk­o­l­skim savjetom i s Pedagoškom visokom školom Gradišće po­nudila ljetni jezični tečaj za studente i učitelje na gradiš­ćan­skohrvatskom jeziku. Cilj te­ča­ja je bio poboljšanje jezičnih kompetencijov na materinskom jeziku. Ponavljali i izgradjivali su se temeljna gramatika i elementarni rječnik. Uza to je bi­la glavna točka produbljivanje govorne kompetencije. Javilo se je 14 učiteljic. 

Gradišćanske školarice i školari gimnazije na pohodu Zadru i Ninu

Školarice i školari hrvatskoga jezika u gimnazija u Že­ljeznu i Matrštofu pod pe­lja­njem mr. Angelike Kornfeind, mr. Katarine Zvonarić i mr. Ivana Rottera su bili na četverodnevnom studijskom put­o­vanju u Zadru na hrvat­skom Jadranu. U slje­dećem će­mo ob­javiti dnev­nik n­e­kih školaric i školarov o ovom poučnom putovanju pri pr­e­div­nom vrimenu i kako uz odlično dru­že­nje ta­ko i uz infor­m­a­tivno vodjenje.

Tagovi: 

Hrvatska školska terminologija na 700 str.

Hrvatski kulturni i dokume­n­tarni centar (HKDC) je skupa s Pedagoškom visokom školom u Željeznu izdao nim­ško-hrvatski rječnik s naslovom »Terminologie/Termin­o­logija« za dvojezičnu nas­ta­vu«. Ovo je sa­žetak a pak i nadopuna ob­djelane verzije školske termi­nologije, ka je bila izašla još 2001. ljeta, i obuhvaća riči za podučava­nje svih predmetov.