Obitelj Pejačević i kulturno povijesne veze Hrvatov i Slovakov

»Obitelj Pejačević i kulturno-povijesne veze Hrvata i Slovaka«, naziv je izložbe Slovačkoga centra za kulturu Našice u suradnji sa Zavičajnim muzejom Našice, otvorene u petak, 4. oktobra navečer u Hrvatskom cent­ru u Beču, ki je bio domaćin ove kulturne manifestacije. Pokrovitelji su joj bili Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Savjet za nacionalne manjine RH, uz podr­šku Saveza Slovaka, Ureda za iseljene Slovake i zastupnika za češku i slovačku nacionalnu manjinu u Hrvat­skom saboru Vladimira Bil­e­ka, Osječko-baranjske župa­nije, Grada Našica i Hep-a.

Predavanje Sanje Vulić o moliški Hrvati

Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov (Zigh) je skupa sa seoskom sekcijom Hkd-a u Trajštofu pozvao na predavanje o moliški Hrvati srijedu, 4. aprila u Staroj gmajni. Ova stara grana hrvatskoga naroda ljetos svečuje 500. obljetnicu doseljenja iz Dalmacije na područ­je Italije. Profesorica na Hr­vatski studija Sveučilišća u Zagrebu, Sanja Vulić, dala je stručni pogled na zajednicu moliških Hrvatov.

U Beču predstavljena gradjanska inicijativa širom Europe Minority SafePack

U pandiljak, 30. oktobra u be­čkoj kavani Landtmann u medjunarodnoj press-konferenciji oficijelno su predstavili europsku akciju, inicijativu gradjanov za poboljša­nje prav narodnih grup Minority SafePack. Ovo je do sada najveća i najznačajnija akcija solidarnosti autohtonih manjin u Europi. Inicijativom kanu dostignuti, da Europska unija poboljša obrambu pripadnikov naciona­l­nih i jezičnih manjin i da ja­ča kulturnu i jezičnu šarolikost u Uniji. Cilj je inicijative do 3. aprila 2018.

Na MEN-seminaru ljetos u Livki pripadniki 23 narodnih grup iz 16 zemalj

U tvrdjavi u sridnjogradiš­ćan­skoj Livki je nedilju, 2. okto­bra završio 20. po redu semi­nar Mladine europskih na­ro­dnosti (Men/Jev), ki je lj­e­tos organizirao Hrvatski ak­a­demski klub u suradnji s Kl­u­bom slovenskih študentov i študentic u Beču (Ksššd). Na ovom seminaru od 27. se­p­tembra do 2. oktobra su­dje­livalo je 80 mladih pripa­d­ni­kov iz 23 narodnih grup iz 16 zemalj Europe. Pojedine dje­laonice su se bavile ∂ Stvaranje identiteta ∑ Layout/ dizajn ∏ Jezična staza π Nanoturizam. Cilj je je­sen­skih seminarov Men-a ra­zvija­nje mriže učla­njenih društav i daljnje naobrazbe aktivis­tov europskih ma­njin. Važna to­čka programa su svenek razli­čne djelaonice. Na rubu je vrlo zanimljivo, da nacelnik Livke Kristijan Vla­šić kani ostvariti neke ideje iz djelaonice o nanoturizmu i je zato još i došao na prezentaciju rezultatov subotu, 2. oktobra.