Na inicijativu DOGH-a postoji 13 epizodov madjarske dičje serije o pužu i puzipavi/babici sada i na gradišćanskohrvatskom jeziku. Prezentacija je bila nedilju u Koljnofu s dičjim zabavnim programom.

Koljnof – Nedilju otpodne su dica osnovne škole i čuvarnice kot i svi gosti doživili svitsku premijeru novoga crtanoga filma na gradišćanskohrvatskom jeziku. Pripravan je bio oko toga šarolik program.

Otpodne su otvorili Mali koljnofski tamburaši pod peljanjem Ingrid Klemenčić s jednim instrumentalnim kusićem. U nastavku je Branko Kornfeind predstavio djelovanje društva DOGH (Društvo za obrazovanje Gradišćanskih Hrvatov) i s nazočnom publikom zajačio Hvalite, slavite Gospodina!. Ovu jačku je on sam pratio na bugariji. Tim je jur bilo dobro raspoloženje garantirano.

Prezentacija JIGT-a

Dojduća govoračica je bila Angelika Kornfeind, predsjednica Poljancev. Ovo društvo je pokrenulo dičju ponudu JIGT – Jačiti, igrati, govoriti i tamburati. Ova ponuda postoji i u online obliku i kot redoviti sastanki za dicu u Vulkaprodrštofu. Razgovore je peljala Silvija Degendorfer, a razgovor na madjarski je prevodila svenek Ingrid Klemenčić.

U nastavku je Julija Kornfeind s dicom i svimi zainteresiranimi odraslimi načinila dvi kratke vježbe gibanja uz muziku iz konzerve: Glava, ramena, koljena, palci, prst i Hoki poki.

Dica ka su u četiri redi sidila na niski klupi u prvi redi su bila oduševljena. Očekivanje je bilo kod svih jur jako veliko, jer sada je došlo do prezentacije crtanoga filma Bobac i Bobica. Hrvatsko ime si je izmislila Ingrid Klemenčić.

Pred prvom epizodom su Petar Mogyorósi i Julija Kornfeind govorili o samoj ideji za ov projekt i pojedini poteškoća pri realiziranju. Već od ljetodan su durale priprave, dokle su bila sva prava osigurana i dogovoreni termini u študiju, da bi se moglo snimiti ova jako uspješna madjarska serija i na gradišćanskohrvatskom jeziku.

Za prevod su bile odgovorne Ingrid Klemenčić i Angelika Kornfeind. Jedna je prevodila iz originala, a druga prispodibila sa srpskom verzijom ka jur postoji.

Kasno su stoprv doznali, da sve uloge govori jedna osoba, tako je spala po dugljem premišljavanju i istraživanju odluka na Juliju Kornfeind.

Nedilju otpodne su se predstavile prvi dva crtići. U provom se upoznaju Bobica puzipave i Bobac puž. Tako nosi ova naslov Prijateljstvo. U drugom su obadva betežni i imaju infekciju uha.

DOGH je financijski nosio ov projekt, ukupno 13 emisijov se je realiziralo. Predvidjen je i daljnji nastavak, ta je odvisan od slobodnih financijskih sredstav. U madjarskom originalu postoji već od 120 epizodov. Gradišćanskohrvatski jezik je 12. u koga je ova dičja serija prevodjena.

Isto tako predvidjaju peljači projekta i tiskano izdanje, za ovo su ali daljnji dogovori potribni, jer su daljnja prava od drugih poduzeć potribna.

Polag Petra Mogyorósija će se svaki tajedan objaviti novi filmić na vlašćem YouTube- kanalu ki se zove Bobac i Bobica.

Priredbu su završili mladi koljnofski tamburaši s jačkom Fala. Pred tim su srdačno čestitali dvim odraslim osobam ka su imala zajedno 32. rodjendan: Branko Kornfeind je slavio 18., a Marijana Pajrić 14. jer su obadva rodjeni 29. februara.

Kristijan Karall