Podučavanje hrvatskoga jezika u OŠ »Mihovil Naković« u Koljnofu

U skupnom školskom projektu OŠ Vukovina (Hrvatska) i OŠ »Mihovil Naković« u Koljnofu (Ugarska) na poziv općine na čelu s Ferijem Grubićem i škole na čelu s direktoricom Agnjicom Sárkőzi-Fabijanković dvi učiteljice su svaka po dva tajedne dugo dici u niži razredi u Koljnofu podučavali hrvatski standardni jezik. Branka Heman (OŠ Vukovina) i Dunja Katulić (OŠ Buševec) su pak u skupnoj hrvatskoj uri 9. februara pokazale ča su se dicom naučile.

Naticanje u strani jeziki i s hrvatskim

ŽELJEZNO — Ovoljetno naticanje u strani jeziki, tzv. Sprachencontest za sridnje i više stručne škole se je 9. februara po 12. put održao u Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu. Hrvati su po četvrti put sudjelovali. Školarice i školari su se naticali u šest jezikov. Svaka škola je mogla javiti po dva kandidate. Za hrvatski jezik su se naticale Trgovačka akademija Matrštofa, Gornja Pulja, Santalek i Željezno, viša škola za ekonomska zvanja Theresianum Željezno i Sridnja trgovačka škola Željezno. Sve skupa se je naticalo 11 školaric i 2 školari.

 

Zimski tajedan športa GŠ Sveti Mihalj

SVETI MIHALJ — Od 22. do 27. januara boravili smo na zimskom tajednu športa u štajerskom Schladmingu. Bilo nas je 34 dice drugih i trećih razredov. Pratili su nas učitelji Holzinger, Hajszan, Flamisch i Lendl. Stanovali smo u prenoćišću za mladinu. Sobe su bile male, ali jako lipe. Bili smo zadiljeni u četire grupe. U četvrtoj grupi su neki suškolari trčali na skija. Vozili su se svaki dan jutros u centar nordijskoga skijanja, naime u Ramsau. Četvrtak otpodne napravili su pak pišačenje po snigu dašćicami na noga (Schneebrettwanderung).

Otvoreni obliki podučavanja vje- ronauka u jednorazredni škola

Otvoreni obliki podučavanja vjeronauka u jednorazredni škola — Nova kultura učnje u podučavanju. Upotribljavanje „škrabljov s materijalom za podučavanje“ pri podučavanju vjeronauka. 

 

DOLNJA PULJA — U većjezičnoj radnoj zajednici (hrvatski, nimški i ugarski) su većjezični vjeroučitelji i vjeroučiteljice, u Domu sv. Štefana u Gornjoj Pulji imali mogućnost  da si napravu trojezične škrablje s materijalom za podučavanje.

„Action-painting“ na Gš/Nsš Sv. Mihalj

Prilikom stovetoga rodjendana umjetnika Jacksona Pollocka priredio je 3.K-razred u likovnom odgoju projekt o „action-paintingu“. Jackson Pollock valja kao jedan od najpoznatijih umjetnikov 20. stoljeća (rodjen je 28. junija 1912. — umro 11. augusta 1956. u New Yorku). Početo od 1946. razvio je Pollock takozvanu „dripping“ tehniku.

 

Oprošćaj o direktorice Irme Živković

STINJAKI — Općina, čuvarnica, roditelji i osnovna škola Stinjaki su dali zbogom svojoj dugoljetnoj direktorici, školskoj nadsavjetnici Irmi Živković, ka je stupila s 1. septembrom 2011. ljeta u mirovinu. I kotarska nadzornica Gerlinde Potetz je bila nazočna. U ime zemaljske nadzornice za hrvatsko školstvo u Gradišću, dvor. savj. mr. Edite Mühlgaszner Mas se je zahvalila, ravnateljica škole Doris Kottas za dobro sudjelovanje i nje angažman u školi.

Hrvatska ljetna konferencija vjeroučiteljev

ŽELJEZNO — „U meni mora goriti nešto ča neka se u drugom važge!“ S riči Augustina je kanio direktor školskoga ureda, dr. Erich Seifner, pokazati na djelovanje vjeroučitelja i da samo osvidočenje osvidoči. Ako kanimo da se i u budućnosti osigura vjeronauk, se mora nuditi dobro i kvalitativno podučavanje vjeronauka. Citirao je Gottfrida Kellera „Mi ne bi bili dobri, ako ne bi kanili biti svenek bolji!“ Vjeroučitelji/ice neka se trsu da širu kršćansko poslanstvo primireno dici, korektno i obavezno.

Likovnjak Irena Sladoje na Saveznoj gimnaziji u Željeznom

ŽELJEZNO — Irena Sladoje je rodjena 1976. ljeta u Fojnici (BiH). Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 2003. ljeta. Istoga ljeta započne i postdiplomski studij slikarstva u Sarajevu. Djelatno iskustvo impulzivne umjetnice bazira na socijalnom djelu s osobami s osebujnimi potriboćami i s duševno bolesnimi ljudi.

 

Naticanje u govoru istočnih jezikov

U Željeznu održali deveto naticanje u istočni jeziki. Sudjelivao je ukupno 21 školar sridnjih i viših škol pri naticanji na hrvatskom, ugarskom i ruskom jeziku. Na hrvatskom su se mirili šest u govoru, a 14 u pisanju sastavkov. Dobitnica u govoru je Klaudija Fellinger iz trgovačke akademije Gornja Pulja, ka je govorila o „Dobrovoljnom angažmanu“ u pogledu na ljeto dobrovoljcev.

Predsjednica žirije za hrvatski jezik je ljetos bila mr. Zlatka Gieler a s njom si bili u žiriju Silvija Wallner, Julijan Himmelbauer i Zorica Božić.