Hrvatski Savjet o narodni grupa odibrao novo predsjedničtvo na čelu s Horvatom

Po predlogu društav i organizacijov Hrvatov u Gradiš­ću i Beču i političkih stra­nak SP-a i VP-a u Gradišću nomi­nirani i od Save­z­ne vla­de odnosno od saveznoga ka­ncelara imenovani zastu­p­niki u šest Narodnosnih vije­ćev (S­avjetov o narodni gru­pa) sastali su se u četvrtak na svoju prvu sjednicu u tekućem ljetu, ovput u općin­skom domu u Cogrštofu. Pri toj sjednici je Stanko Horvat od Hrvatskoga kulturnoga društva po tradicionalnom ro­tacijskom principu većinom glasov odibran za predsjednika. Tim je naslijedio Martina Ivančića, predsjednika Hkdc-a.

Tagovi: 

Doskozil je položio prisegu u Hofburgu

U Željeznu se je pandiljak dopodne konstituirao Gra­di­­š­ćanski zemaljski sabor. Priseglo je 36 poslanikov. Po­tom je sabor s glasi ne samo SPÖ-a nego i ÖVP-a, Slobodarov i Zelenih odibrao Hansa Petra Doskozila za zemaljskoga poglavara i no­vu zemaljsku vladu. Zemalj­ski poglavar Gradiš­ća Hans Peter Doskozil (SP) je 18. februara u bečkom Hofburgu položio prisegu pred saveznim predsjednikom Ale­ksandrom Van der Bellenom. Doskozil je potom nazvis­tio, da kani proširiti kontrolna prava i za pregledavanje Zemaljskoga holdinga Gradiš­će.

Tagovi: 

Hrvatski veleposlanik Glunčić primio zastu­pnike hrvatskih udrug u Austriji

Novi veleposlanik Republike Hrvatske u Republiki Austri­ji mag. Daniel Glunčić po­zvao je utorak, 18. februara zastupnike hrvatskih i gradišćanskohrvatskih udrug i društav na predstavljanje u pro­storije veleposlanstva u Be­ču. Novi veleposlanik Daniel Glu­n­čić obratio se je predstavnikom brojnih udrug i zajednic, kih sto po broju i im je uz ostalo poručio „Najdite ono ča nas povezuje, a ne ono ča nas dili“.

Tagovi: 

Konačno obustavljen sajber-napad na Ministarstvo vanjskih poslov

Po dva i pol miseca, Minis­tarstvo vanjskih poslov Austrije uspilo je zaustaviti cy­ber-napad na svoje IT sisteme.

BEČ — „Po intenzivnom dje­lu i odličnoj suradnji već reso­rov, uspili smo očistiti na­še IT sisteme i obustaviti sajber napad na Ministarstvo“ objavio je ministar vanjskih p­o­slov Aleksander Schallenberg. Istakao je da je sigurnost p­o­datkov Ministarstva osigurana i da nije utvrdjena nikakova šk­oda na IT uredjaji.

Tagovi: 

Postupki Bunjevačkoga vijeća — „čin otvorenoga neprijateljstva prema hrvatskoj zajednici u Vojvodini i Srbiji“

U Vojvodini, uglavnom na sj­everu Bačke, živi skupina od oko 16.000 Bunjevcev ki niječu svoju pripadnost hrvat­skomu narodu. Ponovno ja­ča potpora zajednici Bunjev­cev, ne-Hrvatov, na račun Hrvatov, a pojedina državna tijela Srbije ne držu neutralnu poziciju, ocijenio je nedavno medjunarodni tajnik Hrvatskoga nacionalnoga vi­jeća (Hnv) Darko Baštovanović dodavši da ta zajednica nastoji osporiti izgradnju Hrvatskoga školskoga centra.

Tagovi: 

Viktor Orbán kroz školu želji stvoriti „novoga gradjana“ po mjeri vlasti

Kritičari upozoravaju da će­du dica biti izložena ideologiziranoj nastavi ku je osmi­slila vlada. Imamo nacional­ni obrazovni kurikulum! Ob­javio je to madjarski minis­tar Miklós Kásler, predstav­ljajući opsežan dokument ki je, kako je rekao, dizajniran za sadašnjost i budućnost, a temelji se na vridnosti iz pro­šlosti. No, umjesto pohvalov i uzdaha olakšanja jer ćedu, eto, školari biti rasterećeni, manje će biflati i već učiti raz­mišljati svojom glavom tr ko­ristiti napredniju informati­čku opremu, uslijedila je sal­va kritikov. Prvič je rok za primjedbe i prijedloge bio prekratak, drugič je dokument krojen ideološki po mje­ri madjarskih nacionalistov. Kurikulum je, velu kritičari, jednostran, nacionalistički orijentiran i odražava vridnosti autokratskoga društva.

Tagovi: