Svetačnim aktom srijedu otpodne, 14. novembra su oficijelno otvorili nove prostori­je za podučavanje na Terezi­janumu u Željeznu. U okviru pre- i nadogradnje u prošlih deset ljet su se zgledali na moderniziranje i standardiziranje prostorijov za školare i školarice svih trih škol­skih tipov.

ŽELJEZNO — Terezijanum u Željeznu je katoličanski privatni školski centar kim uprav­lja red „Sestar Božanskoga otkupitelja“. U školskom centru su Nova sridnja škola, Savezna realna gimnazija za gornje razrede i Viša škola za stručna zvanja. Direktorica Gimnazije i Više škole za stručna zvanja je od 2017. ljeta Cogrštofka, mag. Edit Straussberger.

Pred svim školari i školarice Nove sridnje škole da ćedu profitirati od nove dvorane za gimnastiku jer u školi imaju težišće za šport. Nove dvorane za muzički odgoj su naminjene školarom i školaricam gimnazije pokidob da imaju uz drugo i težišće za muziku. A novi razredi su za školarice Više škole za stručna zvanja. Prilično 1.000 školarov poha­dja školski centar Terezijanum u Željeznu. Broj školarov ra­s­te, je rekla direktorica mag. Edit Straussberger za Hrvatsku redakciju Orf-a. Pred kratkim su izdali dvojezičnu »Kuharicu slu­žbenov« u suradnji Hkdc-a.

U moderniziranje i prošire­nje školskoga centra Terezijanum u Željeznu su u prošli 10 ljeti investirali med 11 i 12 milijuni eurov.

Direktorica Edit Strauss­ber­ger je prilikom svetačnoga otvaranja mogla pozdraviti broj­ne goste a med njimi i časne ses­tre Božanskoga otkupitelja. Školski zbor je polipšao svetačnost na ku su došli i vrhov­ni zemaljski političari da upo­znaju šaroliku ponudu Terezijanuma u Željeznu.

(uredn.)

Kategorije