Prazniki su se počeli — ali ne za svakoga 

ŽELJEZNO — Od pandiljka, 6. julija do četvrtka, 9. julija je Narodna visoka škola u kooperaciji sa Zemaljskim šk­o­l­skim savjetom i s Pedagoškom visokom školom Gradišće po­nudila ljetni jezični tečaj za studente i učitelje na gradiš­ćan­skohrvatskom jeziku. Cilj te­ča­ja je bio poboljšanje jezičnih kompetencijov na materinskom jeziku. Ponavljali i izgradjivali su se temeljna gramatika i elementarni rječnik. Uza to je bi­la glavna točka produbljivanje govorne kompetencije. Javilo se je 14 učiteljic. 

 

Predavačica ovoga tečaja je bila Zrinka Kinda. Imala je za svakoga odgovorajući materijal, tako da je svaki mogao djelati prema svojemu znanju. Uru­či­la je svim sudionicam opširan i strukturiran pregled gramatike s vježbami. Ovako su sudionice mogle samostalno djelati u različni grupa. „Jako sam profitirala u ovom tečaju“, je re­k­la jedna učiteljica, „Osebito ma­terijal, s kim smo djelale, se je meni jako vidio!“ Druge učiteljice su isto naglasile, da će im ov tečaj pomoći za buduće djelovanje sa školari i školaricami. „Lipo je bilo skupno dje­lovanje, sada se veselimo slo­bo­d­nomu vrimenu!”, su rekle sudionice. 

 

(napisale sudionice tečaja, Eva Kain, Ljuba Kelava, Katarina Krupić, Vivien Mileder i Brigita Pinterić)

 

Slike