U Zagrebu u prostorija Hrvatske matice iseljenika su u srijedu, 25. aprila priredili okrugli stol o Mati Meršiću Miloradiću. U centru stali su život, djelo i poslovanje preporoditelja gradišćanskih Hrvatov. Četiri referati su se bavili s pjesnikom i znan­stvenikom Miloradićem i s monografijom, ku je napisao Nikola Benčić.

ZAGREB — Profesor Alojz Jembrih, ki proučava gradiš­ćanskohrvatsku književnost, govorio je o nazočnosti Mer­šića Miloradića u Hrvatskoj. Napomenuo je, da je Miloradić anonimno pod imenom MM ostavio Akademiji znano­sti i umjetnosti 20.000 korun a Hrvatskoj matici 1.000 korun. Ta činjenica kaže, kako je Miloradić bio ukorenjen u hrvat­skom narodu.

Jezikoslovkinja Sanja Vulić se je podrobnije bavila frazemi u Miloradićevom pjesničtvu. Govorila je o Miloradićevoj povezanosti s hrvatskom književnom tradicijom i dala je odgovarajuće primjere.

Predsjednik Društva hrvat­skih književnikov Ðuro Vidma­rović bavio se je Miloradićevi­mi molitvami i pjesmami za dicu. Uz ostalo je napomenuo da je Miloradić napisao 20 ti­suć stihov i da je on prvi dijalektalni pjesnik 20. stoljeća.

Da nam je Miloradić još ne­poznat, kako je tvrdio Ðuro Vidmarović, potvrdio je gost iz Austrije Nikola Benčić. Re­kao je uz ostalo, da biblioteka u benediktinskoj nadopa­tiji u Pannonhalmi u Madjar­skoj ču­va oko 3.000 knjig iz Miloradićeve ostavšćine, a kih 20 znanstvenih knjig da je još ne­obdjelano u rukopisu.

Pri znanstvenom skupu se je govorilo i o potrebi, da Ma­te Meršić Miloradić zajde u preglede hrvatske književnosti i u školske knjige povijesti. Ali istotako je rečeno, da se sada mnogi pisci i klasiki eliminira­ju iz hrvatskih školskih knjig i da se teško more očekivati raz­umivanje za ovakove autore ka­ko je Miloradić. Ali istotako je rečeno, da je knjiga, ku je napisao Nikola Benčić o Milora­diću, važno djelo, ko nigdor ne more zaobići, ki se bavi s gradišćanskimi Hrvati je pi­sao Jurica Čenar, urednik Hrvatske redakcije Orf-a Gradišće.

Povod okruglomu stolu je bila nova knjiga akademika Ni­kole Benčića o Mati Meršiću Miloradiću. Petar Tyran i Gabriela Novak-Karall su iz Beča dovezli foto-izložbu o MMM, ku su bili sastavili za prezen­taciju Benčićeve knjige tajedan dan pred tim u Hrvatskom centru u Beču. Okrugli stol su organizirali Društvo hrvatskih književnikov i Hrvatska matica iseljenika.              

(uredn.)

Slike