Božićni koncert Otvorenih srcev

BEČ — Društveni zbor Hrvatskoga gradišćanskoga kulturnoga društva u Beču Otvorena srca je pozvao na božićni koncert nedilju, 5. decembra u društveni prostorija Hrvatskoga centra u Schwindgasse 14. U ime domaćina, Hrvatskoga centra je pozdravio potpredsjednik inž. Štefan Pauer MSc, ki je istaknuo vridnost i važnost ovoga zbora za ovu hrvatsku instituciju u centru grada Beča.

Tagovi: 

Bruji slavu 30 ljet svojega uspješnoga brenda »Krowodnrock«

U Kugi u Velikom Borištofu su subotu, 27. novembra veliko svečevali 30. obljetnicu utemeljenja Brujev i njevoga takozvanoga „krowodnrocka“, ki je postao poseban  brend (Markenzeichen), tako da je jubilarna priredba stala pod tim geslom. Uz jubilare su nastupile brojne mlade hrvatske grupe iz Gradišća, ke dalje peljaju i razvijaju hrvatski rock. Uz prethodnike Brujev — to su bili The Brew — su nastupili još stariji A Thing of Beauty, a počeli su najmladji, Kacavida i Elektrikeri, a pak i Stara škola i Bališ a na kraju Coffeshock Company.

Izložba karikaturov Petra Palkovića

U okviru simpozija »100 ljet Hrvatske novine« je dr.  med. Petar Palković u izložbi pokazao 40 od ukupno kih 800 svojih karikaturov, ke je u minulih 17 ljeti naslikao za Hrvatske novine. Petar Palković, u civilnom zvanju doktor medicine, čitalačku publiku svenek i nanovič ugodno presenećuje svaki tajedan u Hrvatski novina. Njegove karikature moru ponekad i boliti, ako njegova „šaka točno potrefi oko“ a more prouzrokovati koč toč i modricu.

Tagovi: 

Hrvatski folklor u Vulkaprodrštofu

VULKAPRODRŠTOF — Nedilju 14. novembra je folklorno društvo Poljanci u Vulkaprodrštofu priredilo sada jur tradicionalno folklorno otpodne u kulturnom centru općine.

Tema ljetošnje priredbe je bila „Po hrvatsku po Europi“. U prepunoj dvorani su Poljanci mogli pokazati, da su se cijelo ljeto trudili, da zavježbaju novi program. Oduševili su publiku jačkami na hrvatskom i na drugi europski jeziki.

Generalna sjednica Hkd-a u Čajti

Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću je pozvalo u Čajtu u dom kulture na generalnu sjednicu. Pri tom su nedilju, 28. novembra odobrili i rasteretili djelovanje dosadašnjega odbora. Pri ljetošnjoj sjednici nisu odibrali novi odbor. Predsjednik, blagajnik i kontrolori su dali izvješćaj o minulom društvenom ljetu. Predsjednik Hkd-a ddr. Stanko Horvat je zadovoljan s prvim ljetom svojega predsjedničtva i se je prik hrvatskoga radija posebno zahvalio svim svojim vridnim suradnikom.

Tagovi: 

Kolo-Slavuj ide u 40. — jubilarno ljeto

Folklorni ansambl Kolo-Slavuj je održao svoju redovitu generalnu sjednicu utorak, 16. novembra u društveni prostroija u Hrvatskom centru u Beču. Pri sjednici je Gabriela Novak-Karall potvrdjena kot predsjednica. Do promjene je došlo kod tamburašev. Predstavili su i plane za jubilarno ljeto 2011. Novi peljač muzike je Aleksander Černut, ki je naslijedio Kristijana Karalla. Potpredsjedniki su Viko Golumba i Vera Mikula, za blagajnicu je odibrana Eva Mager a za tajnicu Mihaela Ferčak. Plesače pelja nadalje Štefan Novak.

Tagovi: 

Zmožan »Koncert na Martinju« Tamburice Štikapron

Tamburaški orkestar Štikapron je pozvao subotu, 13. novembra na koncert i predstavu trih skečov u općinski dom u domaćem Štikapronu. Pred brojnom publikom su predstavili i jedan nimški i dva hrvatske skeče, ke je napisao Štefan Kokošić. Zanimanje za tamburaški »Koncert na Martinju« je bilo jako veliko, jer je velika dvorana doma općinskoga doma bila prepuna starije i mladje publike. Kroz program je na hrvatskom i nimškom jeziku peljao Rajmund Ibešić. Tamburicu Štikapron je peljao i dirigirao Hubert Palković, a kad je jačio je predao dirigentsku palicu Siglindi Kokošić.

Tagovi: 

Dokumentarni film o Uzlopu i časni prstanj Mirki Sinovcu

U Uzlopu su nedilju, 14. novembra predstavili dokumentarni film o selu, ki se zove »Uzlop - Selo u dolini Vulke«. Film u sedam poglavljev predstavlja povijest sela od staroga vijeka do danas. Ov dokumentarni film je sastavljen i komentiran na hrvatskom jeziku. Prilikom prezentacije je Mirko Sinovac odlikovan »Časnim prstanjem« općine.