U Uzlopu opet novi „Mladi Tamburaši“

Veljek po zavr­še­nju igrok­a­za »Revizor«, ki je vrlo za­uzeo cijelu Tamburicu Uz­lop, i još pred dodiljenjem Hrva­t­ske kulturne nagrade Hrvat­skoga centra u Beču za n­a­ra­šćaj »MiniMetron« u juni­ju o. lj. Mladim tamburašem po­čele su peljačice narašćaja dje­lati na organizaciji nove mla­de grupe. Konačno se je javilo 13 školarov iz 1., 2. i 3. razreda OŠ, ki su željili uč­i­ti sviranje na tamburici.

 

Prezentacija »Muslavoga burgunca« Luke Zeichmanna

Za vrlo zanimljivu no­vu pojavu na području vi­narstva je odgovoran mladi agronom Luka Zeichmann iz Dolnje Pulje. 23-ljetni hobi-vi­nogradar je srijedu, 29. aprila u Beču predstavio svoje prvo vino s imenom »Muslavi bijeli burgundac«. Vino bez ikakovih dodatnih začinov i bez filtrac­i­je je takozvano organsko vino. Ovim neobičnim načinom pr­o­duciranja vina se vrlo ozbiljno i uspješno bavi mladi agronom Luka Zei­chmann: Napravio je 500 litrov vina s 13,5 posto alkohola, a njegovi trsi se naha­djaju u dolnjopuljanskoj gori.

 

Umočan Joško Jurinković 80 ljet

UMOK — Hr­vatski aktivist i dugoljetni pre­d­sjednik Hrvat­ske samouprave u Umoku (Fertöhomok/Kleinandrä) na južnoj ubrovi Niu­zaljskoga jezera, Joško Jurinković svečevao je subotu, 11. apri­la svoj 80. ro­djendan. Uz čla­­ne obitelji i uz prijatelje je jubilaru čestitalo Hrvatsko kultur­no društvo Kajkavci, čiji je ute­meljitelj Joško Jurinković.

 

1989. ljeta je jubilar Joško Jurinković u do­maćem selu pokrenuo pjevačku grupu Tulipan. To je bio takorekuć preporod hrvatskoga jezika i kulture u Umoku, jer jur vrijeda po utemeljenju ove grupe se je pjevačem pridružila plesačka i tamburaška grupa. Ova cijela ekipa je danas poznata pod nazivom Hrvatsko kulturno društvo Kajkavci, jer Umočani pripadaju hrvatskoj dijalektal­noj grupi kajkavcev, dakle na mjesto ča ili što oni velu kaj.

Cebić — znanstveno djelo o razvitku tambure

Mr. art. dr. fil. Dario Ce­bić, pedagog na Bečkom Franz Schubert konzervatoriju za muziku podučava predmete kompozicija, muzička teorija, klavir, kontrabas i tambura. On je sastavio diserta­ciju o „Razvitku tambura­šk­o­ga sviranja u Hrvatskoj i Austriji“ (Die Entwicklung des Tamburizzaspiels in Kr­o­­atien und Österreich).

 

BEČ/ZAGREB — Dr. Da­rio Cebić je rodjen u Zagrebu i je jur u mladi ljeti pohadjao pod­učavanje klavir, kompozicija, isto kako i tamburu i violinu. U Zagrebu je pohadjao muzičku školu »Vatroslav Lisinski«. U 2012. ljetu uspješno je zavr­šio studij za doktorat u muzički znanosti (dr. fil.) na Sveučilišću za muziku i likovnu um­jetnost u Grazu i postgradu­al­ni studij kompozicije na Sveučilišću za muziku i likovnu umjetnost u Beču.

Tagovi: