Na temelju Državnoga ugovora iz 1955. priznate narodne grupe u Austriji imaju pr­a­vo na školovanje i obrazovanje na jeziki narodnih grup. M­a­njinski školski zakon iz 1994. je bio prekretnica u gradiš­ćanskom polju obrazovanja.

ŽELJEZNO — Nadzornica peljačica Manjinskoga školstva umutar Obrazovne direkcije u Gradišću, mag. Karin Vu­k­man-Artner je pri slavlju »20 ljet manjinski škol­ski zakon  u Gradišću« naglasila uz ostalo da je ov zakon donesao jas­ne zakonske temelje za ma­nji­n­sko školstvo, ka dogovara zrasloj tradiciji u Gradišću.

U televizijskom intervjuu za Dobar dan Hrvati, nedilju, 27. X. govorila je o teško­ći, da se dica, ka ne znaju hrvatski kad dojdu u školu, uču ov je­zik kao tudji jezik. A svaki stru­čnjak zna i veli da dura pet do sedam ljet, dokle se dite nau­či u školi jezik tako, da se zna po­minati. U neki regija da dite izvan osnovne škole, pak već ne čuje ta jezik. A jezik da se samo vježba ako se i prakticira, je rekla Vukman-Artner.

(ur.)

Kategorije