Kako smo u Hrvatski novina pisali jur u pretprošlom broju, u Velikom Borištofu su 19. decembra predstavili knjigu slavistice Katarine Zvonarić s naslovom »Kalen­dari Gradišćanskih Hrvatov od 1806. do 2012.«. Znanstveni institut Gradiš­ćanskih Hrvatov (ZIGH) je izdao ovo diplomsko djelo kao osmi sve­zak serije GRADIŠĆANSKOHRVATSKE STUDIJE. Knjigu su predstavili Nikola Benčić i Katja Sturm-Schnabl od Be­čke slavistike. (U sljedećem zdola donašamo drugi dio Be­n­čićeve recenzije ove knjige).

 

VELIKI BORIŠTOF — Katarina Zvonarić počinje svoje djelo s razloženjem pojma ka­­lendar, pak kako se je razvijao med nami gradišćanskimi Hrvati, da bi dala cjelokupni pre­gled kalendarskoga izdavatelj­stva sve od početka 1806. do 2012. ljeta. Tako je ovo djelo prvi korak u temeljnoj informa­ciji o naši kalendari. Sadr­žaji, jezična ostvarenja, pisci, stru­k­ture i puno drugoga bi se moralo ispitati u drugi doprinosi.

 

Ona kratko i prikazuje naše kalendaropisce i njev značaj za gradišćanskohrvatsku literatu­ru i kako velikom gorljivošću i vizionarskim pogledom u budućnost su obavljali svoj po­sao. Ar, nije to pri nas vrlo lagak i ugodan posao. Ne samo doprinosi već i financiranje zadaje danas veliku muku, akoprem je nekada nosio sām se­be. Danas sve već dojde i kalendar u materijalne poteško­će. Ukazalo se je na jedinu mogućnost uzdržavanja: kupiti si ga! i tako mali pinezni dopronosi podupirati hrvatski tisak.

 

Prof. Katja Sturm-Schnabl je u svojem izlaganju ukazala na visoku vridnost materinsk­o­ga jezika, prik kojega pelja put u višu izobrazbu i u višejezičnost. Posebno se mora istaknuti nje pripravnost sprohadj­a­ti naše gradišćanskohrvatske študente na slavistiki u Beču. U zahvalnosti se spominjamo toga, ar ona kao koruška Slo­venka jako dobro zna ča zna­či biti kulturni djelač manjine.

 

Knjigu »Kalendari gradiš­ćanskih Hrvatov od 1802. do 2012.« je izdao ZIGH, rasprava u nimškom jeziku s hrvatskim sažetkom. More se naručiti kod Zigh 7061 Trajštof/Tra­us­dorf, Trg ddr. Štefana Lászlóa/ DDr Stefan László-Platz 1.

(NB)

 

Kategorije