„Bio bi jako presenećen ako se pandemija ne bi stišala do kraja protulića, barem u Britaniji, rekao je profesor Adrian Hill. Medicinski djelatniki i visokorizični pacijenti vjerojatno ćedu primiti cipivo protiv Covida-19 do kraja ljeta, izjavio je Adrian Hill, ravnatelj oxfordskoga instituta Jenner, ki u razvoju cipiva sudjeluje s proizvo­djačem lijekov tvrtkom, firmom AstraZeneca Plc.

OXFORD — Profesor Hill je potvrdio da će hitno odo­b­renje cipiva omogućiti da naj­ugroženije skupine dostanu cipivo dokle je ono još uvijek u zadnjoj fazi ispitivanja, piše Daily Mail.

Potom uslijedit će finalno odobrenje za masovnu upo­tre­bu, ča znači da bi ostatak po­pulacije mogao početi dostajati cipivo od početka 2021. lj.

Adrian Hill ki predvodi znan­stveni tīm za razvoj cipiva, je priznao, da je u tijeku utrka s vrimenom, ali inzistira da je doista moguće da cipljenje za­počne prije Božića.

U tijeku je proizvodnja mili­jardi dozov cipiva u deset tvor­nic diljem svita u pogoni britanske tvrtke AstraZeneca.

„Bio bi jako presenećen ako se pandemija ne bi stišala do kraja protulića, barem u Brita­niji… dojt ćemo do faze kada ćemo postići imunitet krda, čre­de putem cipljenja, izjavio je optimistično profesor Hill.

Dvi faze uspješnoga klini­čkoga ispitivanja potvrdile su da je oxfordsko cipivo sigurno i izaziva snažan odgovor imuniteta. Treta faza je sada u tije­ku i prilično je poodmakla. U tretoj fazi ispitivanja potvrdju­je se učinkovitost cipiva i njegova sigurnost, odnosno ima li negativne posljedice na zdrav­lje i obuhvaća tisuće ispita­ni­kov i more durati nekoliko ljet.

Oko 10.000 dobrovoljcev je uključeno u ispitivanja cipiva u Velikoj Britaniji ko provodi Institut Jenner. Uključeni su i dobrovoljci iz Brazila i Juž­no­afričke Republike. Ispitivanja provodu i partneri Instituta u Indiji i Sjedinjeni Država.

Sljedeća kritična faza u pr­o­cesu ispitivanja cipiva bit će „razotkrivanje“ rezultata ispitivanja, kada ćedu biti ot­kri­veni rezultati istraživanja nad sudioniki ki su primili cipivo u odnosu na dobrovoljce ki su primili placebo.

Sve do tada, nigdo od sudio­nikov, pa još niti člani znan­st­venoga tīma nećedu znati gdo je primio cipivo, a gdo placebo. Profesor Hill istaknuo je da je „razotkrivanje“ stvar bliske bu­dućnosti, ali regulatori u razli­čiti zemlja imaju različite zah­tjeve ke mo­raju ispuniti prije odobrenja cipiva.

Znanstveni tīm planira tra­žiti hitno odobrenje za ugro­žene pacijente na temelju pri­vrimenih rezultatov dokle se još provodu ispitivanja.

Privrimena dozvola bit će samo za hitnu upotrebu, a ne za odobrenje za masovnu u­po­trebu, istaknuo je Hill.

„Regulatori želju imati već podatkov o sigurnosti i mo­re­bit učinkovitosti cipiva prije nego ča daju dozvolu za ma­so­vnu upotrebu cipiva. Prioriteti u ovoj zemlji su prilično jasni. Cipit ćemo rizične osobe prije nego ča cipimo mlade, spo­so­bne i zdrave osobe ke su ma­nje rizični. Mislim da će to učiniti većina zemalj. Dakle, za ovo ljeto išćemo odobrenje za hitnu upotrebu cipiva, za najugroženije, a zatim počet­kom sljedećega ljeta za sve ostale. 

Medicinari i drugi djelatniki na udaru takaj bi mogli dostati cipivo prema privreme­noj dozvoli, piše Daily Mail.

Profesor Hill sugerira da bi podatki dobiveni na malom uzorku od samo 20 slučajev mogli ponuditi statistički zna­čajne dokaze da je cipivo učin­kovito, ali da to morebit neće biti dovoljno za odobrenje u svi zemlja. Američka agencija za hra­nu i lijeke, naprimjer, in­zistira na 150 zaraženih pacijentov prije nego ča prihvati rezultate is­pi­tivanja.

The Sun javlja u izdanju od pandiljka, 26. oktobra kako je osoblju londonskih bolnic re­čeno da bude priprabno za pri­manje prve serije cipiva ko su razvili Sveučilište Oxford i AstraZeneca Plc. List prenosi da je zaposlenikom bolnice, čije se ime ne navodi, rečeno da se pripravi za cipljenje „u ta­jednu ki počinje 2. novembra“.

Kako je u pandiljak objavio Financial Times, rani rezultati ispitivanja cipiva za koronavi­rus ke je razvilo Sveučilišće u Oxfordu u suradnji s Astra­Zenecom upućuju na to da ono rezultira snažnim imunosnim odgovorom med starijom po­pulacijom ka se smatra najri­zičnijom.

Vjeruje se da će ovo cipivo biti prekretnica u borbi protiv novoga koronavirusa, ki je do­sad u svitu ubio već od 1,15 milijuni ljudi, devastirao glo­balnu ekonomiju i zaustavio normalan život stanovnikov u cijelom svitu. 

Oxfordsko cipivo pokreće imunosni odgovor, rezultira stvaranjem antitijela i T-stanic ke se uspješno boru protiv koronavirusa med pripadniki st­a­rijih dobnih skupin, piše Finan­c­ial Times, pozivajući se na informacije dobivene od dvih osob upoznatih s rezultati. 

Krvni testi imunogenosti pro­vedeni u podskupini starijih sudionikov istraživanja poklapaju se s podatki objavljenimi u juliju, ki su pokazali da je cipivo generiralo „snažnu imu­nosnu reakciju“ u skupini zdra­vih odraslih osob u dobi izmed 18 i 55 ljet, piše Financial T. 

Oxford i AstraZeneca još ni­su reagirali na Reutersov zahtjev da komentiraju rezulta­te.

(uredn.)

Kategorije

Slike