Ministarstvo za školstvo je prepovidalo, da se u ostalom vrimenu do praznikov podu­čavaju slobodni predmeti. Od toga je osebujno pogodjeno podučavanje hrvatskoga i ugarskoga jezika. Do sada su u sridnji škola podučavali manjinske jezike ili jutro ra­no ili kasno otpodne, za Hrvatsku redakciju Orf-a Gradišće je rekla profesorica u­gar­skoga i hrvatskoga jezika kao i predsjednica Gradiš­ćanskoga ugarskoga kulturnoga društva kao potpred­sjednica Ugarskoga Savjeta za narodnu grupu pri Savez­nom kancelarstvu mag. Iris Zsoter. Nadzornica za ma­njinsko školstvo mag. Karin Vukman-Artner u tom vidi veliku škodu za podučavanje hrvatskoga jezika.

GRADIŠĆE — Da to već ne smu djelati, je na škodu znanja i razvitka hrvatskoga odnosno ugarskoga jezika. Takozvani „distance learning“, dakle pod­učavanje prik interneta sa zadaćami za školare, je jako do­b­ro funkcioniralo. Pokidob škol­sko ljeto još ide do konca junija, bi bilo potribno da učite­lji zadubu to znanje dice.

Osebujno usmene vježbe bi bile sada jako važne. Kako je rekla Iris Zsoter, ka je i potpredsjednica Savjeta Ugrov, kanu zastupniki Savjetov pokrenuti akciju.

Polag odredbe Ministarstva za naobrazbu je od pandiljka, 25. maja zabranjeno tjelovježbanje na škola a podučavanje muzičkoga odgoja je dozvolje­no prez jačenja. Kako je za H­r­vatsku redakciju Orf-a Gr­adiš­će rekao direktor Sridnje muzičke škole s hrvatskim težiš­ćem u Velikom Petarštofu, An­drija Benčić, Mas, MSc ćedu reducirati ure muzike i je nadopuniti s drugimi predmeti.

U Sridnjoj muzičkoj školi u Velikom Petarštofu uz obične uvjete da imaju otpodnevno podučavanje instrumentov. To da će u budućnosti kompletno ispasti jer otpodnevnoga po­d­učavanja već neće biti.

Ali igranje u ansamblu ili u grupi se obično podučava dopodne, razlaže direktor Andrija Benčić. To u budućnosti is­to neće biti moguće zbog higi­jenskih mjerov protiv širenja koronavirusa. To znači da će­d­u muziku podučavati samo na teoretski način.

Od prepovidi, da se mome­n­tano nesmu podučavati slobo­d­ni predmeti i neobavezne vjež­be je osebujno pogodjeno pod­učavanje hrvatskoga jezika na devet osnovnih škol, na po tri sridnji škola, gimnazija i trgovački akademija kao i na Sav­ez­noj školi za elementarnu peda­gogiku u Borti. Nadzornica za manjinsko školstvo Karin Vuk­man-Artner u tom vidi škodu za podučavanje hrvatskoga jezika. Slobodni predmeti i neobavezne vježbe se podučavaju zvećega otpodne, a otpodnevno podučavanje u osnovni škola, sridnji škola i gimnazija će u ovoj fazi prestati, u hrvat­skoj TV-emisiji Dobar Dan Hr­vati razloži­la je Vukman-Artner odluku Ministarstva za obrazovanje.

Buduće odgojiteljice u čuvar­nica na Saveznoj školi za elementarnu pedagogiku (BAfEP, prije Bakip) u Borti sada skoro dva misece nećedu imati pod­učavanje hrvatskoga jezika, jer se ov predmet nudi samo kao slobodni predmet. Škoda je tim veća jer se iz ovoga predmeta u viši škola more i maturirati. Kontinuitet, ki je osebujno va­žan za podučavanje jezika, nije osiguran bez ponude, je rekla Vukman-Artner, i se ufa da će se kod viših škol ipak još ča preminiti. Prepovid podučava­nja slobodnih predmetov va­lja zasada do 31. maja.

(uredn.)

Kategorije