Na poziv Konzularnoga zbo­ra Gradišća održan je 19. augusta. »Europski dan« u Že­ljeznu. Organizator ovoga skupa bio je slovački počasni konzul u Gradišću i doajen Konzularnoga zbora Gradiš­će prof. Alfred R. Tombor Tintera. Pred zgradom Zemaljske vlade su priredili ov Europski dan okolo »Europ­skoga stola« ki je svojčas bio inicirao tadašnji peljač ure­da zemaljskoga poglavara dvor. savj. Johanes Pincolić. Po  pristupu Hrvatske EU su d­o­dali jedan stolac pred ovim stolom. Uz člana Saveznoga vijeća Güntera Kovača (SP), Konzularnoga zbora Gradiš­će, članov Paneuropskoga pokreta kao i Europskih vitezov vina su sudjelivali i zastupniki hrvatskoga i nim­škoga veleposlanstva u Austriji. Hrvatsku, ka je u prvoj polovici ovoga ljeta peljala predsjedničtvo Vijeća EU je zastupao Silvio Kusa u za­mjeničtvu veleposlanika a Nimšku, ka sada do kraja lje­ta predsjeda Vijeću EU i je zastupao izaslanik.

ŽELJEZNO — »Europskomu« danu nazočili su člani gradišćanskoga Konzularnoga zbora, predstavniki Vlade savezne zemlje Gradišća, člani Paneuropskoga pokreta, tr predstavniki Veleposlanstva Republike Hrvatske i Savezne Republike Nimške kao dvi dr­žave ke ovo ljeto predsjedaju Vijećem EU. U ime Velepos­lanstva Republike Hrvatske na »Europskom danu« je sudjelovao mr. sc. Silvio Kus ki se je kratkom izjavom obratio okupljenim. Zahvalivši se na pozi­vu ukazao je kako je Hrvatska kao najmladja članica EU do­stala priliku u relativno kratkom roku predsjedati Vijećem EU. Istaknuo je da je prem nepovoljnih i neočekivanih okolno­sti uspješno održano prvo hrvatsko predsjedanje. I tijekom hrvatskoga predsjedanja došla je do izražaja važnost zajedni­čtva držav članic EU kako u borbi protiv epidemije Covid-19 tako i u odnosu na gospodarske posljedice pandemije. Obzirom da se manifestacija održala u Gradišću istaknuo je kak u ovoj pokrajini živi i brojna hrvatska manjina — gr­a­dišćanski Hrvati — ki predsta­v­ljaju most ki povezuje Hrvat­sku i Austriju.

Po kratkoj izjavi predstavni­ka nimškoga Veleposlanstva nazočnim se je obratio i doajen Konzularnoga zbora Gradišća. Izjavom prof. Tombora završen je »Europski dan« u Ž­e­ljeznom i sudioniki su išli dalje do »Paneuropa-vinskoga piknika« na povijesnom mjes­tu kod maloga graničnoga pre­laza med Sv. Margaretom i Fer­törákosem kade su 1989. prilikom Paneuropa piknika za kra­tak čas otvorili granicu.

(ur.)

Kategorije

Slike