»Hrvatska EU-član broj 28« je naslov knjige na nimškom jeziku, ku je Hrvatsko šta­m­parsko društvo iz Željezna 11. julija pre­dstavilo u Be­ču. Autor knjige, rodjeni Cindro­fac dr. Štefan Benczak knjigom kani upoznati Austrija­n­ce s novim članom Europske unije. Znanje o Hrvatskoj je dijelom jako slabo i manjkavo. Da se to znanje poviši i poboljša je takaj jedan, i to glavni cilj ove knjige u­vje­re­noga Hrvata Št. Benczaka.

 

 

BEČ — Knjiga »Hrvatska EU-članica broj 28« Štefana Ben­czaka daje sjajan pregled hrvat­ske povijesti, tradicije i kulture i odličan je dokaz da je Hrvatska oduvijek pripadala Sri­d­njoj Europi“, rekao je velepo­slanik RH u Austriji Gordan Bakota.

 

Rič je o knjigi na nim­škom jeziku u izdanju Hrvat­skoga štamparskoga društva (Hštd) i želji doprinesti povi­šenju znanja o Hrvatskoj i Hr­vati a tim naravno i o gradiš­ćanski Hrvati prije svega kod većinskoga stanovničtva ko ne govori ili ne razumi hrvatski. To je bio glavni uzrok za Hštd, da objavi knjigu na nimškom jeziku. Skoro 100 stranic debela publikacija daje pregled o povijesti Hrvatske.

 

Cilj je i nakana Hštd-a i nadalje, da go­dišnje objavi ba­rem jednu knji­gu na hrvatskom jeziku.

 

„Knjiga daje sjajan pregled hrvatske povijesti, tradicije i kulture i odličan je dokaz da je Hrvatska oduvijek pripadala Sridnjoj Europi“, rekao je Ba­kota istaknuvši kako će RH po nedavnom povijesnom povratku europskoj obitelji nas­taviti pomagati zemlje jugois­t­o­čne Europe na njevom europskom putu.

 

Napomenuvši posebnu važ­nost većjezičnosti u Europi, Vuketić je izrazio bojazan za opstanak gradišćanskohrvat­skoga jezika u Austriji i širje. Govorio je i o hrvatskom pod­rijetlu kravate ku je jur francu­ski kralj Louis XIV. podigao na tadašnju službenu modnu razinu, kao i o hrvatskom rasnom psu Dalmatincu poznatom jur u 17. i 18. stoljeću diljem Europe, kao potvrdi većsto­ljet­ne pripadnosti hrvatske zemlje sridnjoeuropskomu miljeu.

 

„Ova knjiga želi pratiti Hrvatsku na nje putu unutar EU tr nje povijest i kulturu pribli­žiti drugim državam članicam“, rekao je Petar Tyran napomenuvši kako su gradišćanski Hr­vati poveznica izmed Austrije i Hrvatske.  

 

(Snježana Herek)
 

Slike