U okviru kulturnoga programa petak, 15. aprila u Koljnofu su oficijelno preuzeli i blagoslovili nove tambure za školsku tamburašku grupu. Odgovorni u školi su pomoću EU-Leader-projekta mogli nabaviti 18 instrumentov graditelja tamburov Marinka Katulića iz prijateljske općine Buševec u Hrvatskoj.
KOLJNOF — Kako je rekla peljačica školskoga orkestra Ingrid Klemenčić, učiteljica na OŠ Mihovil Naković u Koljnofu, prilično tri ljeta je prošlo od toga kad su službeno poslali molbu za nabavljanje tamburov iz fonda Leader-programa. Ov fond financira različne projekte u cijeloj okolici a za koordinaciju tih projektov je odgovorno društvo Leader- Podnožje Alpe i krajina potoka Ikve.  Osnova škola »Mihovil Naković« u Koljnofu na čelu s ravnateljicom Agnjicom Sárkőzi-Fabijanković je na početku decembra lanjskoga ljeta preuzela dekret, ki podtvrdjuje da je njev projekt odobren i dostali su dozvolu za nabavljanje instrumentov. Pokidob su Koljnofci u prijateljskom kontaktu s Buševcom tako i s graditeljem tamburov Marinkom Katulićem, nije bilo pitanje gdo će napraviti tambure za koljnofske školare. Rič je o osam bisernic, osam bračev, a jednoj bugariji i basu.
   Nažalost Leader-društvo samo po obračunanju i odobrenju plaća dobivenu svotu. Zato su najprvo morali pineze a to 1.736.440 forintov (6700 E) prositi od koljnofske općine, ka je na čelu s načelnikom Ferijem Grubićem podržala projekt školarov i dala Zakladi za koljnofsku školsku dicu pineze.
   Tako su mogli 16. marca donesti domon instrumente. Na službenom preuzimanju su bili nazočni i predstavniki Osnovne škole Vukovina i Područne škole Buševec iz Hrvatske a primio je i poziv velečasni Ðuro Sabolek iz Vukovine i Antal Németh domaći farnik ki su na svetačnom programu u domu kulture blagoslovili instrumente.
 Tamburaški sastav Lipotice iz Koljnofa je otvorio kulturni program. Goste je pozdravila Agnjica Sárkőzi-Fabijanković a publiki se je obratio i Krešimir Matašin, ravnatelj i Ðuro Sabolek, dušobrižnik iz Vukovine. Kako je jur to tradicionalno kod ovih susretov OŠ Mihovil Naković za dar je dostala jednu bisernicu. U dotičnoj školi se od 4. do 6. razreda podučava sviranje na tamburi tajedno jedan put a agilni školari imaju mogućnost popodne četvrtkom u okviru kružoka svirati na tamburi. Ova grupa je jur nastupila na veliki priredba u Koljnofu, u okolici ali bili su u Beču lani na Hrvatskom kiritofu u Pemskom Prateru i na Tamburaškom festivalu Čvrčak u Židanu. Od ovoga školskoga ljeta se je velik broj školskih tamburašev priključio i Koljnofskim tamburašem ke pelja Geza Völgyi ml. ki je od 2001. podučavao i sviranje na tamburi u školi. Sada od 113 školarov prilično svira 70 dice na instrumenti tako su im ove tambure jako dobro došle. (ured.)

 

>> Galerija