Hrvatska delegacija na če­lu s ministricom znanos­ti i obrazovanja Blaženkom Divjak je četvrtak, 13. junija pohodila Pedagošku visoku školu u Željeznu. Ministrica Divjak i Sabine Weisz, rekt­o­rica Visoke škole su potpisa­le ugovor o lektoratu za hrvatski jezik i književnost.

Kako je rekla profesorica za hrvatski i gradišćan­skohrvatski jezik na Pedago­škoj visokoj školi Gradišće, dr. Zorka Kinda-Berlaković, su jur pred dvimi ljeti, kad su krenuli s ovom izobrazbom za učitelje u drugom škol­skom stepenu, kanili imati koga iz Hrvatske, ki ima naj­novija iskustva ča se tiče hrvatskih nastavnih materijalov i metodov kako podučavati hrvatski kao drugi ili stranjski jezik.

„Mi u Gradišću smo se na to naučili da se većina na­še dice uči hrvatski kao tu­dji, stranjski ili drugi mate­rinski jezik. Sada smo srićni da je hrvatska ministrica Bla­ženka Divjak udovoljila na­šoj želji“, je rekla dr. Zorka Kinda-Berlaković za Hrvat­sku redakciju Orf-a.

Ugovor za lektorat za hrvatski jezik i književnost na Pedagoškoj visokoj školi Gradišće je ograničen na četira ljeta. Lektor ili lektorica ima mandat ljeto dan dugo s tim da se do trih ljet more podu­žiti, razlaže Zorka Kinda-Berlaković dalje. Lektor, za sada se zna da će biti muž, ali oficijelni dopis ćedu primiti stoprv za nekoliko dan, će podu­čavati do maksimalno 16 uri u tajednu. On neće podučavati isključivo studente, nego mo­re prirediti i predavanja za pr­o­fesore odnosno će se skrbiti za biblioteku i znamda organi­zirati kulturne priredbe, rekla je Zorka Kinda-Berlaković.

Polag riči hrvatske ministrice znanosti i naobrazbe, Blaženke Divjak Ministar­stvo Republike Hrvatske će plaćati lektora i stavljati na raspola­ganje materijal, koga triba za svakidanji posao. Pedagoška visoka škola Gradišće da će se skrbiti za mjesto i uvjete pri podučavanju.

Pedagoška visoka škola u Željeznu nudi izobrazbu za dvojezično podučavanje na osnovni škola kao i od jeseni 2017. ljeta početo Gradišćan­sko­hrvatski odnosno Hrvatski za podučavanje na novi sridnji škola, gimnazija ili stručni viši škola.

(uredn.)

Kategorije