WULKAPRODRŠTOF — Školski nadsavjetnik i bivši di­rektor OŠ Rudi Prikosović je pred kratkim, 6. marca proslavio svoj 90. rodjendan. Rodjeni Mjenovac je po izobrazbi za učitelja u Beču u Marijan­u­mu bio najprije 6 ljet dugo zaposlen na financijskom uredu u Željeznu. U tom času je u­p­o­znao svoju kasniju hižnu dr­u­žicu Francisku i je bio dvi lje­ta dugo kantor u Mjenovu i u Malom Borištofu. 1958. ljeta je dostao prvo mjesto za učitelja u Rasporku, kade je dvo­ja ljeta dugo podučavao. 1960. ljeta se je preselio sa svojom ženom u Vulkaprodrštof, ka­de su obadva dostali mjesto za učitelja.

Kao učitelj a kasnije i direk­tor osnovne škole u Vulkapro­drštofu jubilar je bio jako akti­van. Jur početo od 1958. ča do 2006. ljeta je bio kantor u Vu­l­kaprodrštofu, uz kantorsku svakidanju službu je kantorirao i pri hrvatski shodišći — u Ce­lju 38 ljet dugo, a u Željeznu na Brigu 45 ljet dugo. Vulkaprodrštofski muški zbor, ki je jubilar utemeljio 1958. ljeta, je kasnije proširio u mišoviti zbor. Izdao je i malu pjesmaricu, »Ave Marija« s Marijanskimi i vjerskimi jačkami, ke se i da­nas još rado jaču i se dijelom najdu u molitveniku »Kruh ne­beski« npr. „Čuj nas Majka“. Isto tako je prevodio „Fatimsku jačku“, KN 399, i „Dobrota Božja beskrajna je“, i puno drugih jačak na gradišćansko­hrvatski jezik. Za vas trud ki su Rudi i njegova hižna družica Franca uložili u općinu i farsku zajednicu kao znak zahvalnosti jur 1999. ljeta prilikom njevoga 70. rodjendana predao im je tadašnji farnik u Vulkaprodrštofu dr. Egidije Živković križ kao poklon.

Obadva, i Franca i Rudi Prikosović su dušom i tijelom bili učitelji a uza to i skrbni rodite­lji trim kćeram. Obadva su bili aktivni i publicistički, a Rudi je bio na glasu ne samo kao odličan jačkar nego i kao zbo­rovodja i kantor. Legendarno je uz ostalo i to, kako je na mah iz nimškoga prevodio cijeli red Marijanskih jačak, med drugimi i jur prije spomenutu „Fatimsku“.

Na kulturnom području je djelao mnogo. Bio je kroz du­ga ljeta potpredsjednik Hrvat­skoga kulturnoga društva za sjeverno Gradišće, skupa s A­l­fonsom Kornfeindom izdao je prva izdanja pjesmarice »Zajačimo si«. Ova zbirka danas jur postoji u 4. izdanju s nota­mi u tiskanom i digitalnom for­matu i sliši med najobljubljenije pjesmarice gradišćanskih Hrvatov. Rudi Prikosović je bio važan motor naše gradiš­ćanskohrvatske kulture.

Jubilar je bio oženjen za Francisku, rodjenu Fellinger, ka je lani umrla, i ima tri kć­e­re, četitre unuke i tri praunuke. Željimo mu čuda zdravlja i nadalje čuda veselja s njegovom obiteljom. 

(F. Fellinger)