Na Ljetnoj školi hrvatskoga folklora ovoga ljeta podučavali se plese, nošnje, pjesme i glazbala hrvatskoga Pa­no­n­skoga područja, odnosno narodne plese Turopolja, M­oslavine, Posavine, Bilog­o­re, područja Slatine, Donjeg Miholjca, Orahovice, Našic, Nove Gradiške i Požeške kot­line, Valpovštine, Brodskoga Posavlja, Ðakovštine, područja Županje i Vinkovcev tr Srijema. Predavalo se je i pl­ese Hrvatov, ki živu u Voj­vo­dini, Ugarskoj i Bosanskoj Posavini u BiH. Uz praktična plesna predavanja održa­la su se i predavanja o naro­d­ni nošnja i jačka panonskoga područja, tr predavanja o plesnom pismu — kinetografiji i osnova notnoga pisma. Ova škola naminjena je obrazovanju peljačev i članov hrvatskih folklornih i tamb­u­raških skupin, med njim i gradišćanski Hrvati.

 

ZADAR/BORIK — I ovoljet­na »Škola hrvatskoga folklora« se je održala na Boriku u Za­d­ru, od 30. julija do 8. august. Organizator je tradicionalno Hrvatska matica iseljenika, a peljač je prof. Andrija Ivan­čan a organizatorica je prof. Srebrenka Šeravić. Škola je i ljetos bila smješćena u novouredjenom Omladinskom hos­tel »Zadar« Hrvatskoga ferijal­noga saveza u prelipom okr­u­ženju zadarskoga Borika, ki n­udi izvanredno povoljne uv­je­te smješćaja, prehrane i učenja, u neposrednoj blizini morja.

 

Četvrtak, 6. augusta je bila takozvana »Hepijada« u čast i dijelom i u organizaciji Miša Heppa, glasnogovornika Hrvatov u Ugarskoj u Ug. parlamentu. On jur ljeta dugo u čast Škole pozvao na ovu prirdebu zabavnoga karaktera, pri koj je ljetos svirao cijeli tambura­ški orkestar, polazniki tečaja Škole a peljač Andrija Ivan­čan se je obratio gostom, med nji­mi i Drago Topolovec predsjed­nik Zajednice amaterskih folklornih društav Zagreba.

 

Svečana završna priredba u koj su sudjelovali svi polazniki Škole održala se je u subotu, 8. augusta uvečer u Boriku. To je bio vrhunac desetodnevnoga programa, šlaga na kraju za sve sudionike Ljetne škole folklora. Sudioniki škole i gosti ki su došli su imali priliku viditi sve to ča Hrvatska ima za po­nuditi, svu lipotu tradicije. Na­i­me, kako je Hrvatska podilje­na na četira etnografska područja — panonska, dinarska,  jadranska i alpska — tako je ovo ljeto Ljetna škola folklora bila usmirena na panonsko područje. U zaista predivnom ambijentu ispred hostela Hrvatskoga ferijalnoga saveza na Boriku u Zadru mogli su uživati u autentični plesi, autohtonoj glazbi, a sve u izvorni no­šnja. Bio je to večer za pam­ć­e­nje — kako je pisala A. Rogić u Zadarskom listu.   

 

(uredn.)

 

Kategorije

Slike