U okviru svojih hakovskih če­tvrtkov jednoč u misecu u pro­storija Hrvatskoga centra u Beču Hrvatski akademski klub (Hak) je četvrtak, 7. n­o­vembra navečer opet pozvao na informativni večer s disk­u­sijom o budućnosti Hrvat­skih novin (HN). Polag uvodnih riči pred­sjednice Hak-a, Ve­re Bu­ranić išlo je predsjedni­čtvu Hak-a za informiranje javnosti o aktualnoj situaciji Hrvatskih novin u pogledu na to kako će pojti dalje po danu X kada će na mjesto aktualnoga glavnoga uredni­ka Petra Tyrana morati stupiti negdo drugi ili znamda još i cijeli tīm urednikov i suradnikov — iako prem najavov sa svih stran da P. Tyran mo­ra vrijeda pojti u mirovinu polag njegovih riči uopće još nije odlučeno kada će (m­orati) pojti u mirovinu.

On od kraja 1983. uredje HN i je s 1. januarom 1985. po­s­tao „živa subvencija“ i od Zemaljskoga školskoga savjeta Gradišća dodiljen Hr­vatskomu štamparskomu dru­štvu ko za funkciju glavnoga urednika HN. Prilično u is­ti čas je Hkd-u u Gradišću takaj dodiljena „živa subven­cija (Mate Kliković) a socijalističkomu Prezidiju takaj (Herbert Mihalić), koga je pak naslijedio Gerhard Steier a sada tu funkciju vrši Helmut Zakall, a takaj je Ma­djarskomu kulturnomu dru­štvu u Gradišću dodiljena „ži­va subvencija (Andreas Szeberényi). Hrvatskoj sekciji Pastoralnoga ureda Dijeceze Željezno je dodiljena vje­roučiteljica Agnjica Bubić.

BEČ — Na podiju su diskutirali Martin Ivančić, predsjed­nik Hrvatskoga kulturnoga i dukumentarnoga centra a u­je­d­no i aktualni predsjednik  Savjeta za hrvatsku narodnu grupu, Stanko Horvat, pred­sjednik Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću i aktu­al­ni potpredsjednik Savjeta, na­dalje glavni urednik Hrvatskih novin, Petar Tyran i Konsta­n­tin Vlašić, glavni urednik hako­v­skoga časopisa Novi glas.
Predsjednica Hak-a, Vera B­uranić je rekla za Hrvatsku redakciju Orf-a Gradišće, „da su pri različni interni diskusija uptili da Hrvatske novine svakoga trapu (najvjerojatnije je i bila semantička pogriška i je kanila reći „se tiču“ ili „se ba­vu“, je teško zamisliti da HN za­ista muču [=quälen], op. ur.) i zanimaju. Svi da se pominaju, ali nigdor da ne zna točno sta­tus quo i ča su problemi a zbog toga su organizirali ovu disku­siju.“ To je bila odlična ideja i dalo je referentom na podiju priliku da razjasnu ili obrazlažu svoj stav odnosno situaciju — svaki naravno iz svojega gledišća. A tim se je ispunio cilj Hak-a naime da „se informira i posreduju faktov o aktu­alnom stanju HN“.

O tom je informirao Petar Tyran. Tako je Hrvatsko šta­m­parsko društvo kao izdavač HN jur pred ljetom na do sa­da poslidnjoj sjednici Savjeta dostavio svoj prijedlog o kratko- sridnjo- i dugoročnom rje­šenju. Činjenica je da još nije odlučeno kako dugo on sām stoji na raspolaganje. Njegov službeni rok mogao bi se produžiti do 1. 11. 2022. Ali to je pred svim i njegova odluka. Ali kako je naglasio PT neovisno od toga se hitno mora najti političko rješenje za daljnje financiranje HN. Zato su predložili svoj koncept (privrime­no­mu) nadležnomu ministru Schallenbergu i njegovim činovnikom ali ta­kaj i (privrim­e­noj) kancelarki Bierlein, a u najnovije i parlamentarnim zastupnikom u aktualni politi­čki stranka, ka pregovaraju o mogućoj budućoj vladinoj koaliciji, dakle i Tirkiznim i Ze­lenim. U suradnji i s odgovornimi u tajedniku koruških Slo­vencev Novice Hštd predlaže temeljnu svotu od 450-500 ti­suć E godišnje čim bi se po današnji kriteriji moglo pokrivati redovito izlaženje ovih dvih tajednikov — na temelju kole­k­tivih kao i zakonskih ugovorov i nacionalnih propisov zakon­skih odredab. PT je i naglasio, da s 2020. ljetom kanu po­četi s prestrukturiranjem ure­djivanja i tom prilikom istaknuo da se ufa da upravo med brojnimi mladimi ljudi unutar Hak-a „željio bi najti nove suradnike a konačno i urednike“. Novi koncept predvidja barem tri urednike uz posebno po­dvaranje i internet-izdanja.

Zato bi, naravno, bio potri­ban odgovarajući medijski za­kon i da bi se zakonski legitimirala spomenuta svota pinez za medije. Za Petra Tyrana je jasno da HN stoju i nadalje na tri glavni temelji: 1. jezik je gradišćanskohrvatski ki je otvoren prema gori, to je prema hrvatskomu standardnomu je­ziku. 2. 60-70 posto sadržaja su domaći glasi (od seoskih visti do kulturnih i muzičkih itd. dogadjajev) a ostalih 30 posto su sadržaji ki gledaju prik ruba domaćega pladnja. 3. HN pišu za i izvješćavaju o  cijeloj narodnoj grupi u najšir­jem povijesnom prostoru na kom živu današnji gradišćanski Hrvati (A, CZ, H i SK) a naravno za sve ostale ke zanima ča se godadja kod gradišćan­skih Hrvatov, pred svim i u su­sjedni zemlja i u Hrvatskoj. A iznad svega toga stoji nezavisnost — od političkih uticajev i intervencijov ča do neovisno­sti od svih tenzijov i intencijov unutar brojnih društav gradiš­ćanskih Hrvatov kao i od Cri­kve. Ali naravno da se obazira na sve ča se dogadja unutar ovih društav i Crikve.

U tom smislu je govorio i Stanko Horvat ki zagovara ko­ncept u kom ćedu sve prepoznati. To je u bīti nastavlja­nje dosadašnjega koncepta, ki je P. Tyran širio u medjuvri­menu 36 ljet uredjivanja HN.
Hrvatski Savjet je još pred ljetom jednoglasno odlučio da će podupirati projekt HN, jer „nijednoga nije ki misli da ne tribamo medije“ Martin Iva­n­čić je naglasio da „se moramo i sami skrbiti da naši mediji opstanu a pinezi ležu po cijeloj Europi na cesti, samo moramo izdjelati koncept da ih poberemo“ i je očigledno alu­dirao na svoj projekt o privatnoj televiziji Mi Hrvati na w24 i hrvatsku stranicu u Bvz-u. Kako je rekao Ivančić ima 50-60.000 gledateljev po emisiji o Hrvati na privatnom odašiljaču.

No, postoji nekakova sugla­snost, da se pitanje manjinskih medijov u Austriji mora prvobitno riješiti u Austriji austrij­skimi zakoni i austrijskimi pinezi, a pri tom je M. Ivančić jasno rekao da „nećemo napraviti konkurenciju HN“.

Vrlo zanimljiva je i izreka Stanka Horvata u pogledu na prošlost ali na budućnost sv­o­jega odnosa s Ivančićem „Mi dva smo pelda, uzor, da smo se našli a glavna tema ovoga zajedničtva su HN“. U tom ga je potvrdio u suglasnosti Martin Ivančić rekavši „Mediji mo­raju biti projekt svih društav ne samoga jednoga“ ali je u isti čas izrazio strah odnosno pogibelj tim da je naglasio da je moguće da nova vlada još i smanji pineznu potporu na­ro­d­nim grupam“ i je istaknuo da „mediji imaju prednost pred svimi drugimi projekti ali se ne bi smile financirati iz istoga lonca iz koga crpaju društva i organizacije. Za manjin­ske medije mora postojati po­se­b­ni fond.“                

(uredn.)

Kategorije