Petar Tyran

Starji med našimi štitelji se znamda još spomi­njaju pohoda mladoga i karizmatičkoga američkoga predsjednika Johna F. Kennedyja 3. i 4. junija 1961. lje­ta Austriji kada se je u Be­ču oficijelno i službeno bio sa­stao sa šefom Kremlja Nikitom Hruščovom. Ako ne svis­no ili kad još nisu imali televizor — ipak je austrijsko stanovničtvo o tom dovoljno d­o­znalo, jer se je pu­no izvje­šća­valo. Danas bi to novom ri­ču zvali „medjiski hipe“.

To se bez sumlje more re­ći za pohod ruskoga predsje­d­nika, autokrata Vladimira Pu­tina 5. junija 2018. ljeta Austriji odnosno Beču. Kennedy tada nije bio rekao, da je Bečan ali je malo kasnije u Berlinu bio rekao „Ik bin ee Belina“. Tim je oduševio ma­se ljudi ne samo u Nimškoj, nego i u Austriji.

Dokle Kennedy očigledno nije znao, nimški, Vladimir P­utin zna dobro nimški, jer je za vrime svojega službo­va­nja u Kgb-u, u zloglasnoj taj­noj službi Sovjetskoga saveza službovao u tada istočnonimškom Dresdenu. A nije ni tajna, koliko psihološki pozi­tivno utiče na koga ako mu se negdo obrati na njegovom jeziku. Človik automatski ra­zvije simpatiju i neku otvo­renost prema onomu človiku ki mu se obraća na svojem je­ziku. To se, dakle more reći i za Vladimira Putina.

Kako ov vladar nad Ruskom federacijom — ka se je opet počela širit (vidi poluotok Krim, koga sigurno neće vratini Ukrajini; © Putin) —je jedan o najmoćnijih, ako ne najmoćniji človik svita. A koliko je on važan u bilate­ral­ni odnosi ne samo sa susjed­ni i obližnji država je dovoljno poznato. Činjenica je, da raz­umivanje za Putina raste u oni zemlja i kod onih državnikov, čim su geografski bli­ži Rusiji. Ali tim ujedno raste i strah pred mogućom ponovnom ekspanzijom — ovput ne u medjuvrimenu propaloga Sovjetskoga saveza, nego uskrsnućega, goristajajućega „Ruskoga carstva“.

U Austriji se danas još do­bro zna, ča je značila deset ljet duga ruska ods. sovjetska opsadana sila. Iako oficijelna povijest piše i govori o „oslo­boditelji“ u 1945. ljetu, na­rod pred svim i u Gradišću i Be­ču ima donekle i drugo, dije­lom još i suprotno mišlje­nje. Ali su se u Austriji naučili, da je bolje živiti s Rusijom i s Rusi u miru i dobri gospo­darski odnosi. Amerika je da­leka, Rusija je bliža! A još bo­lje to znaju u Madjarskoj, Sl­o­vačkoj, Poljskoj i drugi, dak­le kod naših sjeveroistočnih, is­točnih i jugoistočnih susjedov. A kako se oni „pogadja­ju“ s Rusi i s Ruskom federa­cijom to utiče i na Austriju!

Gledeć veliku samopou­z­danost Putina, ki zna za svo­ju jakost i za svoj uticaj i od­vis­nost Europe od njega i njegove orijaške zemlje, je lako mogao dati Orf-u i A. Wolfu tu ćut, da ga smu malo žakljiti. Ali smije se Putin ne­gdje drugdir. A Austriji se dostoji da ima dobre veze s njim!

Kategorije