Od 30. travnja do 7. svibnja ovoga ljeta je 11 školaric i školarov 5. i 6. razreda Savezne gimnazije u Željeznu sa svojom učiteljicom Sabinom Nagy bilo na uzvratnom pohodu partnerskoj školi u Puli (Talijanska srednja škola Dantea Alighieria). Bili su gosti onih školaric i školarov ki su jur bili u studenom za jedan tajedan u Željeznu. Isabella Tarticchio, ka je po prvi put bila peljačica projekta, sastavila je zanimljiv i zahtjevan program s temom „Volontiram šume“. Pri tom je grupa zainteresiranih i kompetentnih učiteljic i učiteljev te škole suradjivala, tr i referenti drugih institucijov.

ŽELJEZNO/PULA — Prvi dan u školi je direktorica Debora Radolović srdačno pozdravila našu dicu, a potom su dica veljek krenula u akciju: Suzana Fargberger je školarice i školare upoznala s dobrovoljnim djelom neprofitne organizacije Suncokret, ka je nevladino društvo za ljude s posebnimi potriboćami. Došla je s grupom klijentov s kimi su se dica mogla pominati i načiniti postere na temu „šuma“, ča je bilo ganutljivo i jako poučno djelo, čega ćedu se svi još dugo i rado spomenuti.
Pokidob da je ovo ljeto medjunarodno ljeto loze, Ana Fornažar od Hrvatskoga šumarskoga društva je dicu upozorila na važnost loze i se je s njimi išla šetati u „Šijanu“, lozu, ka se nalazi dva kilometre od centra Pule i ka je služila za odmor i rekreaciju austrougarske vojske i gospodstva. Povidala je o vegetaciji te prelipe loze, npr. o fela hrastov, borov, ciklamov, orhidejov, itd. s ciljem da se razviju svist i znanje o lozi. Dica su naučila kako se izmiri višina stabla i kako se more izračunati njegova starost. Prlje su „Šijani“ rekli Carska šuma, Kaiserwald. Elda Pliško-Horvat, ka je jur duga ljeta svenek nanovič pripravna sudjelovati pri naši razmjena, pripravila je jako osobitu djelaonicu o hrastu i o maslini, njevoj povijesti i svestranosti.
Volontiranje je bio i moto Agencije lokalne demokracije (čiji je ured u Brtonigli) na izletu u Buje, pri kom su mladi volonteri dici različnih zemalj predstavili program „Mladež   pri akciji“. Pokazali su im prezentaciju o svojem volonterskom djelu, ko dura jedno ljeto, i poticali naše mlade, neka gredu i oni za neko vrime u inozemstvo da bi stekli novo hasnovito iskustvo.
Na izletu u Pazin su se dica upoznala s kaštelom, Pazinskom jamom i izuzetnim francuskim piscem Julesom Verneom, autorom romana »Mathias Sandorf«. U djelaonici „Dodir“ načinio je pak svaki svoju cokulu, drivenu cipelu, ka je tipična za krajinu. Osebujno lip je dici bio Veli Brijun, kade su pohodili safari park, foto izložbu „Tito na Brijuni“ i crikvicu Sv. Germana iz XV. stoljeća s izložbom kopijov freskov i glagoljskih pisanih spomenikov.
Pri peljanju najznačajnijim spomenikom Pule svi su čuda-ča doznali o ovom divnom gradu i njegovoj povijesti od Vite Paoletića, dobroga poznavatelja grada. On je skupa s Ileanom Perosa Pavletić i odgovoran za to, da mladi Gradišćanci setrat poznaju neke korake „Baluna“, najproširenijega tanca u Istri. Ča naliže muziku dica sada poznaju i mih, sopelu i roženicu, ki su svi istrijanski instrumenti.
Ča su naši mladi sa svojimi gostoprimci u slobodnom vrimenu još djelali, to tako točno ne znam, ali svi su rekli, da su bili jako ljubezno primljeni od hrvatskih obitelji i da su se jako dobro ćutili u krugu hrvatskih družic i tovarušev.
(Sabine Nagy

Kategorije