Zastupnik Narodne stranke u Nacionalnom vijeću i unutar svoje Stranke Övp govo­rač za narodne grupe di Niki Berlaković je pozvao a­u­strij­ske organizatore europ­ske inicijative gradjanov za podupiranje narodnih grup s imenom Minority SafePack, da javno tijekom plenarne sjednice Parlamenta potpi­še ovu inicijativu gradjanov. Ov Minority SafePack se na ra­zini Europske unije zalaže  za to, da bi se stvorili europ­ski standardi za obrambu nacionalnih manjin, narodnih grup i etničkih skupin širom Europe.

BEČ — Parlamentarac Na­rod­ne stranke Niki Berlaković je u novoj saveznoj vladi ponovo imenovan govoračem za narodne grupe. Tu funkciju je vršio jur u prošloj periodi Na­cionalnoga vijeća, za vrime m­i­nule vlade, socijaldemokratske i narodnjačke koalicije. U sa­da­šnjoj tirkiznoplavoj vladi mu je kao parlamentarcu njegove stranke opet dodiljeno — uz os­talo— i ovo područje u kom si u ovoj legislativnoj periodi po­sebno kani zasukati rukave, jer mu je jasno da puno čega triba odmah riješiti ili barem u dogledno vrime. Jedna od brojnih točak, ke pod hitno triba ri­ješiti je povišenje subvencijov za narodne grupe, kao drugo novi Zakon o medija u kom hit­no triba riješiti financijsku po­dlogu manjinskih tiskanic, pred svim i Hrvatskih novin i slovenskih Novic. U tom i u drugi pitanji, ka se tiču naro­d­nih grup se Niki Berlaković ka­ni zalagati kod nove Savezne vlade, ali i kod koalicijskoga partnera, i kod Slobodarske str­anke ka još nima ni govo­ra­ča ili govoračicu za narodne grupe. Dakle mu fali plavi pan­dan u ovi pitanji. Iz toga Berlaković zaključuje da ovo pita­nje Slobodarom očigledno nije važno, ali on unutar svoje da­kle Narodne stranke manjin­sko pitanje kani posebno tematizitrati. Kao jasan i vidljiv znak za to neka se gleda i njegovo pot­pisivanje Minority SafePack-a 28. februara u Parlamentu, je rekao Niki Berlaković tom pilikom.

(uredn.)

Kategorije

Slike