Žiri za dodjelu »Hrvatske kulturne nagrade Hrvatskoga centra za narašćaj Mini-M­e­tron« je iz pristiglih predlo­gov u svojoj sjednici srijedu, 1. februara o. lj. jednoglasno odlučio, da će »Mini-met­ron« za 2016. ljeto dodiliti kolektivu glavnih urednikov No­voga glasa, časopisa Hr­vat­skoga akademskoga kluba. Termin za dodjelu predvi­djena za 11. maj ovoga ljeta u Hr­vatskom centru u Beču.

BEČ — Kako Hrvatski cen­tar piše u izjavi za medije „ži­ri ovom svojom odlukom o do­djeli nagrade »Mini-Metron« za 2016. ljeto želji nagraditi vi­­d­ljivi uspon u vanjskoj prezen­taciji i znatno diženje kvalitete kao i proširenje opsega i sadr­žajnoga obima tromisečnika Hrvatskoga akademskoga klu­ba, Novoga glasa, ki ima jur jako dugu tradiciju u izdavačkoj djelatnosti gradišćanskih Hrvatov. Svoje početke današ­nji Novi glas ima u Glasu, koga su pred 60 ljet bili utem­e­ljili hrvatski studenti. Glas je bio hakovski časopis pod pe­ljanjem Stjepan Šuleka iz Zagreba, Martina Prikosovića iz Fileža i Augustina Blazovića iz Frakanave.

Kako piše Stjepan Šulek u »Zborniku o Niko­li Benčiću« (Željezno, 2016.) „…nastanak časopisa Glas godine 1957. u Beču i na njegovu ulogu u suvremenoj povijesti gra­dišćanskih Hrvata. Glas je u onim godinama uspostave neutralne Austrije i Mađarske revolucije pokrenuo pitanja koja su bila od sudbonosne važnosti za razvitak gradišćanskih Hrvata. Odjek Glas zahvatio je mlade gradišćanske Hrvate i djelovao na buduće naraštaje sve do dana današnjega. U tom pokretu koji je inicirao Glas, student slavistike Nikola Ben­čić započeo je svoj znanstveni rad. Nikola Benčić počeo se već kao student razvijati u kroničara gra­dišćanskih Hrvata kroz 500 go­dina njihova boravka u Mađarskoj i Austriji.“ 

Žiri za dodjelu »Mini-Met­rona« želji i posebno istaknuti da se je ovomu kolektivu urednikov i urednic Novoga Gl­asa u minuli ljeti ugodalo da prem odnosno upravo zbog sv­ojega sidišća u Hrvat­skom centru u Beču u Schwindgasse 14 kao i u Hrvatskom štamparskom društvu u Željeznu, Na hataru 54, uključi sve pokrajine Gradišća i da ojačaju vezu i novomu hrvatskomu do­seljeničtvu u Beču odnosno Au­striji. To se uz ostalo pokazuje i u uredničkom tīmu odnosno kolektivu, u kom se najdu vr­lo nadareni studenti i studentice, mladi ljudi različnih struk u velikoj nadarenosti — a to i na uredničkom, izdavačkom po­lju a ne na zadnje i ča se tiče vanj­skoga oblika ovoga hrvatskoga časopisa. U spomenutom ure­d­ničkom kolektivu se moru najti imena (alfabetski) poput aktu­alnoga predsjednika Hak-a Davora Frkata i Zrinka Kin­da (korektura), Konstantin Vla­šić, Florijan Wagnera, Matt­hias Wagner, Viktorija Wagner, Nikola Znaor (layout) i drugi. 

Žiri ovom svojom odlukom kani nagraditi i hrabrost u objavljivanju tiskanih medijov u času velike konkurencije elektronskih i socijalnih medijov. Ne na zadnje se triba i spome­nuti, da broj čitateljev a tim i pretplatnikov opet naraša.

Dobitnik nagrade »Mini-Metron« za 2015. ljeto je bio mladi muzički sastav moliških Hrvatov iz Mundimitra (Italija) KroaTarantata.

(uredn.)


O nagradi »MINI-METRON«

Hrvatska kulturna nagrada Hrvatskoga centra narašćaju za posebne ideje i istaknuta dostignuća na području očuva­nja ili razvijanja hrvatske riči, hrvatskoga odnosno dvojezič­noga školstva, razmjene omla­dine, dizanje hrvatske samopouzdanosti i kulturnoga izra­žaja mladine i za mladinu.

Uz »metron« Hrvatski cen­tar je osnovao i nagradu »Mi­ni-Metron«, da bi posebno is­taknuo djelovanje i dostignu­ća hrvatskoga narašćaja i u korist jezičnoga razvijanja na­rašćaja. To more biti u okviru Hrvat­skoga centra u različni omladinski grupa, ke djeluju pod kr­ovom Centra u Schwind­gas­se 14, kao na primjer dv­o­jezi­čna čuvarnica Viverica, mla­da folklorna grupa Pipli­ći, na­rašćaj folklornoga ansambla Kolo-Slavuj, različni te­čaji hrvatskoga jezika u organizaciji Školske sekcije, inicijative u vezi s hrvatskim odnosno dvo­jezičnim školskim sustavom u Beču, a ne na za­d­nje i „mla­de“ inicijative u okvi­ru Hrvat­skoga akademskoga kluba. Svi ovi sačinjavaju o­mladinski sektor pod krovom Hrvatskoga centra u Beču.

Komu

  1. Omladinskoj inicijativi i pro­jektu u korist mladih (ili sekci­ji ili grupi ili pojedincu iz br­oj­nih društav, udrug i sekcijov pod krovom Hrv. centra, Beč). 
  2. Omladinskoj inicijativi i projektu u korist mladih (ili grupi ili pojedincu) iz hrvatske narodne grupe u Republiki Au­striji ili pak susjednih zemalj — uključivši i Republiku Hrvatsku i nje susjedne zemlje.
  3. Omladinskoj inicijativi i projektu u korist mladih (ili pojedincu) iz ostalih narodnih grup nacionalnih manjin u Au­striji odnosno većinskoga na­roda (ako je njevo djelovanje ili dostignuće u korist gradiš­ćanskih Hrvatov ili Hrvatov uopće ili na korist sporazumi­vanja nacionalnih manjin i do­tičnoga većinskoga naroda).

Kategorije