Petar TyranProšli vikend je bio vrlo značajan za gradišćan­ske Hrvate u pogledu na folklor, a to na dvi lokacija, u dvi zemlja. Na jednu je u sjeverogradišćanskom Vulka­pro­drštofu folklorna grupa Po­ljanci počela sa svojim slav­ljem utemeljenja. Iz Poljan­cev se je razvio zapravo hrvatski pokret, ki se pokušava suprot­staviti brzoj asimilaciji i germanizaciji ne samo u ovom selu na Poljanci. Upornoj A­n­geliki Kornfeind i nje pomagačem i pomagačicam se je ugodalo, da ova folklorna gr­u­pa postane institucija u koj imaju mjesta najmladji uz­ra­s­ti ča do seniorov i da je to sve skupa zapravo zmožan zbor, ki brojnim svojim članom nudi mogućnost koriš­će­nja hrvatskoga jezika, do ne­ke mjere još i jezične vježbe kroz angažirane peljače a ne na zadnje i odlučnost, da hrvatski duh živi u ovoj fol­klor­noj grupi, premda je iz­van folklornih grup ods. zbo­rov i kazališnih grup sve teže gajiti hrvatski duh i kulturu zajedno s većim brojem ljudi.

Zapravo paralelno, skoro u isti čas je glavni grad Hrvat­ske Zagreb stao u znaku i gradišćanskohrvatskoga folklora. Dva dane dugo su ljubitelji folklora i zainteresirani na području narodne glazbe i narodnih običajev mogli vi­diti i vrhovne izvedbe iz najjače i nastarije hrvatske grane izvan Hrvatske. Starinsko no­vo obdjelano je i u novoj um­jetničkoj prateži, iako u naro­d­noj nošnji su pokazali Juta Binder-Šoretić i Michael Na­vratil pri naticanju u kratkom narodnom plesu „Drmeš-da«, pri čemu je cilj da se na temelju plesnoga koraka, drm­e­ša pokaže nešto novo, umje­t­­nički predjelanoga ali ipak na temelju postojećega i tradiranoga. Nagrada za ov anga­žman dvih Koloslavujcev je bilo odlikovanje »Najplesač« za Michaela Navratila i bur­ni apla­uz za obadva zgora spomenute izvodjače.

Dan kašnje, subotu, 3. ju­ni­ja je Ansambl narodnih ple­sov i pjesam Hrvatske Lado u potpuno novom stilu po­zvao na veličanstven koncert u zagrebačku Arenu, kade je kih 6000 ljubiteljev folklora — med njimi i reprezentativna delegacija gradišćanskih Hrvatov — po prvi put u izved­bi Lada vidila koreografiju dr. Ivana Ivančana „Na Hati«, Ovo je obdjelao i na scenu postavio ov koreograf i etno­ko­reolog početkom 1980-ih postavio za Kolo-Slavuj. Uza to je Lado pod novim umjetničkim ravnateljem Andrije Ivančana u ov svetačni koncert uz nazočnost politi­čko­ga vrha RH posvetio još jed­nu točku sv­o­jega izabrano­ga programa, ugradio još i iz­bor gradišćanskohrvatskih jačak.

O novom načinu Lada i promjenov i prezentiranju po­znatoga folklora će se ubudu­će sigurno još puno govoriti i pisati, diskutirati i pohvaliti,  a znamda još kritizirati. No, uzimanje po prvi put i ko­re­o­grafije Hrvatov iz Gradišća „Na Hati“, pred svim iz Novoga Sela i Pandrofa je velika čast i zadovoljstvo za nas!

Kategorije