Po otpovidanju ljetošnjega Dana mladine u Velikom Bo­rištofu je Hrvatski akademski klub (HAK) kao glavni organizator kreirao alternativni projekt. Aktivisti Klu­ba su se koncentrirali na novu online platformu svojega časopisa Novi glas. Novi format online-izdanja NG-a je sada publiciran u internetu (https://noviglas.online/). Aktivisti unutar Hak-a su iz­djelali koncept za novu online prezentaciju, ka neka b­u­de modernija i atraktivnija za mlade štitelje.

BEČ — Glavni urednik NG-a je Konstantin Vlašić, ki je naglasio da cijeli tīm pokušava najti platformu, ka je većjezič­na. Znatiželjni da su ku pub­li­ku ćedu povući s ovimi temami i kakove kooperacije ćedu moć sklopiti. Redakcijski smir nije samo vezan uz manjinu nego se kreće i izvan manjine. Kako je rekao K. Vlašić kanu na online platformi isto kako i u tiskanom izdanju obdjeliva­ti različna težišća. Publicirat kanu i na nimškom jeziku ta­ko da bi i ljudi, ki nisu dio manjine ili već neznaju tako dobro hrvatski, razumili ča i zač je važno u dotičnoj tematiki. Cilj je dostignuti čim već publike.

Jur duglje se je Hak zalagao za digitalnu ofenzivu medijsk­o­ga svita gradišćanskih Hrvatov. Sadržajno nova platforma o­stavlja čuda mjesta različnim online-formatom tako npr. i za podcaste, kimi se jur intenzivno bavi Aleksandar Vuković u okviru projekta Mladine europ­skih narodnosti. Marica Zvo­narić je oduševljena, da ćedu moći digitalnom platformom jako brzo reagirati na važna pi­tanja, dokle se Tereza Grandić veseli, da ćedu tim moći nuditi sadržaje mladim.

(uredn.)