U Kugi u Velikom Borištofu su petak navečer, 27. febr­u­a­ra održali prvi literarni ve­čer pod geslom Mate Meršića Miloradića „mudrosti pun or­mar“. Pri tom su Robert Su­čić, Gizela Čenar i Martin Živković predstavili svoje naj­draže štorice, crtice odnosno pjesmice na gradišćansko­hr­vatskom jeziku. Čitali su tekste različnih autorov. Ini­cijativa za ov večer je došla od Franje Bauera.

 

VELIKI BORIŠTOF — Ro­bert Su­čić, Gizela Čenar i M­a­­r­tin Živković su čitali književna djela Frica Bintingera iz Malo­ga Borištofa, Ignaca Horvata, dugoljetnoga farnika u Frakanavi, Vladimira Vukovića, ro­djenoga Filešca ili Ljubice Če­nar, mlade autorice iz D. Pulje.

 

Martin Živković je uz ostalo čitao i tekst na stinjačkom idi­omu. Organizator večera Fr­a­njo Bauer je naglasio, da je jur sve­nek imao tu želju, da se do­bri literarni teksti dalje daju lju­dem. Zbog toga je kontaktirao Martina Živkovića, Gizelu Č­e­nar i Roberta Sučića. Kako je rekao za Hrvatski radio Orf-a Gradišće, sve tri jur jako dugo pozna, tako da je znao, da su oni upućeni u gradišćansko­hr­vatskoj literaturi. Ali je i nagl­a­sio, da mu je najomiljeniji pje­snik Dobriša Cesarić.

 

Ako ide po plani Franje Ba­u­era, organizator prvoga literar­noga večera u Kugi, u budućnosti predvidjaju svaki dru­gi misec organizirati ovakov li­terarni večer u Kugi. U jeseni ćedu pak odlučiti — odvisno od odziva priredbe — ćedu li tim nastaviti, je rekao Franjo Bauer.                      

 

(uredn.)

 

Kategorije