Študijski predmet Hrvatski na informacijskom danu na PVŠ Gradišće

Rektorat Pedagoške visoke škole poziva srdačno na informacijski dan, ki će se odr­žati 7. marca/ožujka 2018.

Program: 8:30-9:30 uri: informacije o študijski moguć­nosti; 9:30-13:00 uri: uvid u podučavanje i praksu: u o­vom vrimenu se moru poiskati različne vježbe, semina­ri i predavanja, a mogući su i razgovori sa študenti i študenticami; 13:00-13:30 uri: razgovori u auli; 13:30-16:00 uri: mogućnost za individ­ualne razgovore. Otpodne postoji mogućnost si pogledati i hrvatsko podučavanje.

Ako vas zanimaju informacije o različni študiji, ke nudi ova ustanova, onda iskoristite priliku! Postoju dvi mogućnosti študiranja hrvatskoga jezika:

1) Pvš Gradišće nudi jur deset­ljeća dugo dodatni študij [Lehr­gang], ki je predvidjen za učitelje i učiteljice u primarnom stupnju, ki/ke kanu pod­uča­va­­ti na dvojezični osnovni škola,

2) Od ljetos se more študirati na Pvš Gradišće i Hrvatski kot poseban školski predmet za uči­telje/učiteljice u sekun­darnom stupnju, ki/ke kanu podučavati u sljedeći škola: u novoj sridnjoj školi (10-14 ljet), u gimna­ziji (10-18 ljet) i svi usmireni sridnji ili viši škola (Hak, Has, Htl, BafEP, Basop...; dicu od 14-19 ljet). Prošlu je­sen je 8 študentov i študentic po prvi put upisalo ov študij.

Pokidob je ovo nova ponuda, ćemo ju točnije predstaviti: Bakalaureatski študij dura 8 semestrov. Potom se mora naj­manje jedno ljeto podučavati, da bi se konačno mogao upisati dvoljetni masterski študij.

Polag austrijanskih zakonov su potribni dva predmeti za pod­učavanje, tako da se mora upi­sati i drugi podučavni pr­ed­met. Pvp Gradišće nudi još sljedeće predmete: Nimški, Engleski, Matematiku, Fiziku i Povijest. Mimo toga postoji i mogućnost, upisati i već od dvih predmetov (npr. treti predmet) ili dodatnu špecijalizaciju.

Registracija za ov študij je moguća od 1.03. do 15.05. 2018. (modul A) pod:

www.zulassunglehramt.at, a prijemni ispit je 28. ili 29. 05. 2018. (modul B).

(Zorka Kinda-Berlaković)