Privatna televizija na hrvatskom za gradišćanske Hrvate bi mogla biti hit

Petar Tyran

Zapravo je radosna vist, ku je po prvi put oficijelno oglasio Martin Ivančić pri minuloj sjednici hrvatskoga Savjeta o narodni grupa, da mu je od Europske unije odobren Interreg-pro­jekt privatne televizije na hr­vatskom jeziku za gradišćan­ske Hrvate u Austriji, i Ma­dja­r­skoj i Slovačkoj. To je bez sumlje vr­lo ambiciozan i pot­hvatan pro­jekt, od koga, budi­mo iskreni, moremo samo od Ma­r­tina Ivančića očekivati da bi mu ga odobrili.

Niki Berlaković potpisao Minority SafePack

Zastupnik Narodne stranke u Nacionalnom vijeću i unutar svoje Stranke Övp govo­rač za narodne grupe di Niki Berlaković je pozvao a­u­strij­ske organizatore europ­ske inicijative gradjanov za podupiranje narodnih grup s imenom Minority SafePack, da javno tijekom plenarne sjednice Parlamenta potpi­še ovu inicijativu gradjanov. Ov Minority SafePack se na ra­zini Europske unije zalaže  za to, da bi se stvorili europ­ski standardi za obrambu nacionalnih manjin, narodnih grup i etničkih skupin širom Europe.

Tagovi: 

Srbijanski ministar obrazovanja: „Vrijeda novi modeli sridnjoškol. učbenikov za Hrvate u Srbiji“

Srbijanski ministar obrazovanja, znanosti i razvoja te­h­nologije Mladen Šarčević je izjavio u utorak, 27. februara u Zagrebu kako su učbeniki za sridnje škole za pripadnike hrvatske nacionalne ma­njine u skupšćinskoj procedu­ri do kraja marca, a potom ćedu biti poznati i svi standardi za te učbenike, za ke su pripravni i izdavači. Hrvatska ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak susrela se je u utorak u Ministarstvu znanosti i obr­a­zovanja (Mzo) sa svojim sr­bijanskim kolegom Šarčevi­ćem, obadva ministari su no­vinarom dali izjave o rezultati sastanka, tr odgovarali na njeva pitanja.

Martin Ivančić predstavlja svoj privatni TV-projekt »Mi Hrvati«

Pri utemeljajućoj sjednici za no­vu periodu hrvatskoga Sa­vjeta o narodni grupa pred­sjednik Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga cen­tra (Hkdc) Martin Ivančić, ki je jednoglasno odibran za potpredsjednika ovoga savje­todavnoga gremija, nazočnim savjetnikom i savjetnicam i novoj peljačici Odjela V/6: narodnosni posli u Saveznom kance­lar­stvu u Beču, mag. dr. Susanne Pfanner je pred­stavio svoj najnoviji projekt ki je očigledno jur odobren od EU: privatni prikgranični TV »Mi Hrvati«.

Danas se sve manje kušuju ruke…

Nažalost se ne držu svi lipih manirov. Ne ponašaju se prema drugim tako, kako bi kanili, da se drugi ponašaju pre­ma njim. Zato je potribno da se dica jur od malih nog uču pravila, ka­ko se ponaša u društvu. Kad po prvi put vidimo človika, ko­ga još ne po­z­namo, je po­tribno, da uz rukovanje velimo svo­je ime i prezime. Kad koga pred­stav­lja­mo mužu, ki sidi, se on m­o­ra stati. Žene se ne tribaju sta­ti, kad im se pred­stavljaju mu­ži. Ali mlade že­ne i divojke se tribaju stati, kad je predstavljamo starjim že­nam. Kad predstavljamo svo­je rodjake, moramo reći i njevo ime, a ne samo „to je moj brat“. Ruku kot prva daje že­na ili on, ki je starji, npr. starji muž ili žena divojki, odnosno onomu, ki je po funkciji niži.

Tagovi: 

Ste znali? - Ča u svakoj torbi neka bude nutri?

U ženskoj torbi je svega, i nepotribnoga. Zato ju povrimeno moramo spraviti. Ča sliši u nju zvana pi­nez, bankomatske kartice, hen­­dija, vozačke dozvole i ključi?

Rupčaci i vlažni rupčaci: Kad nimamo friške vode da se ope­remo, su oni prava mi­lina. Najbolji su oni za be­bice, ar je moremo upotribiti za sva­ki dio tijela, i obraz.

Tagovi: 

Študijski predmet Hrvatski na informacijskom danu na PVŠ Gradišće

Rektorat Pedagoške visoke škole poziva srdačno na informacijski dan, ki će se odr­žati 7. marca/ožujka 2018.

Program: 8:30-9:30 uri: informacije o študijski moguć­nosti; 9:30-13:00 uri: uvid u podučavanje i praksu: u o­vom vrimenu se moru poiskati različne vježbe, semina­ri i predavanja, a mogući su i razgovori sa študenti i študenticami; 13:00-13:30 uri: razgovori u auli; 13:30-16:00 uri: mogućnost za individ­ualne razgovore. Otpodne postoji mogućnost si pogledati i hrvatsko podučavanje.

„Vlatko štampar - one man show“

Datum: 
sri, 03/14/2018 - 20:00

BEČ (14. marc) — Cen­tar.standup: „Vlatko štampar - one man show“;

za one ki ga nisu „probali“, Vlatko će o­stati nikad pronajdeno utjelovlje­nje svih onih suludih misli ke sva­ki od nas pomišlja u onom dijelu uma ki s uzrokom ignoriramo;

za one ki su ga doživili, Vlatko je bio i ostaje ventil, pipa, sasvim suludih asocijacijov ke u kombinaciji s njegovom nezaminjivom manirom neizbježno mamu smih i činu ga jednim od ponajboljih komičarov „na ovi prostori“ — osim u Madjarskoj;

srijedu, 14. III. (20.00), Schwindgasse 14.

Hakovski četvrtak na dan žen

Datum: 
čet, 03/08/2018 - 20:00

BEČ (8. marc) — Hakovski četvrtak na dan žen - predavanje: Zrinka Kinda, ka je u svojem diplomskom dje­lu istražila žensku književnost i lik žene u gradišćanskohrvatskoj književnosti i tim kao prva ob­dje­lala feminističku temu kod gradiš­ćanskih Hrvatov i Hrvatic;

četvrtak, 8. III. (20.00) u Hrvatskom cen­t­ru, Beč, 4., Schwindgasse 14.