Tisuće prosvjednikov u Barceloni protiv uhićenja Katalanca Carlesa Puigdemonta

Tisuće prosvjednikov, demo­ns­trantov s katalonskimi zastavami izašli su u nedilju, 25. marca na ulice Barcelone pokidob je u Nimškoj u­hićen bi­v­ši predsjednik Carles Puigdemont koga traži španjolsko pravosudje, izvije­stio je novi­nar France Pressea s mjesta dogadjajev.

Katalonija: Turull nije izabran za premijera

Katalonija i dalje nima premijera. Pokušaj da se u četvrtak, 22. marca uvečer izabere Jordi Turull, bivši glas­nogovornik bivše vlade, propao je na glasanju.

KATALONIJA — Ova šp­a­njolska provincija dalje nima premijera. Pokušaj da se u če­t­vrtak, 22. marca uvečer izabere Jordi Turull, bivši glasnog­o­vornik, portparol bivše vlade, propao je na glasanju. Dostao je 64 glase, tj. dva manje od ne­ophodne većine.

Znate, ku vezu luk ima s protulićem?

Vrime utiče na našu odluku, ča ćemo se opraviti, hlače, halju ili morebit kostim. Čim završava hladna ljetna dob, si trapimo glavu o prateži za pri­jelaznu perio­du, ka kod nas počinje s Vazmi. Vazmi su prva prilika, da zimsku jupu o­stavimo do­ma. Ljetos se pitamo, je li će na Vazam zaistinu biti jur tako li­po, da se budemo mo­gli obli­ći laglju pratež. Svit­ska organi­zacija za mete­orologiju je 1. marc deklarira­la kot početak protulića, pre­m­­da se kalendarski po­četak pro­tulića redi po poziciji Sunca zvrhu ekvatora. Sunce tu točku dostiže med 19. i 21. marcom, kad dan i noć duraju glaj­no dugo. Svejedno, kakovo vrime će biti na Vazme, je li hladno ili jur teplije, protuliće nam je prispilo prem svih kapriolov.

Tagovi: 

Djela — dijela

U zgornjem naslovu je govora o dvi imenica, ka ima svaka drugo značenje.

Imenica „djela“ je množinski oblik imenice djelo [Arbeit, Tat, Angelegenheit, Leistung, Werk], ka je sridnjega roda i ka ima kratak refleks jata (ada „je“ a ne „ije“). Imenica djelo se deklinira/sklanja ovako: