Znanstveni skup o Josipu Jurju Strossmayeru

BEČ — „U organizaciji Katoličanskoga bogoslovnoga fa­kulteta/Kbf Ðakovo (Sve­u­či­lište J. J. Strossmayera u Osijeku), Instituta za povijesnu teologiju Sveučilišća u Be­ču, Hrvatskoga povijesnoga in­stituta u Beču (Filozofskoga fakultetat Družbe Isusove u Zagrebu) tr Hrvatske akade­m­ske zajednice Austrija (Haz) održan je 21. maja 2015. simpozij lj. pod naslovom „Der ,geis­tliche Nationsbildner’ Josef Strossmayer (1815 – 1905) in Wien. Wien und die Kroaten im 19. Jahrhundert“. Simpozij je održan prigodom 200. godiš­njice rodjenja velikoga hrvat­skoga biškupa Josipa Jurja Strossmayera.

U Beču »Zbornik radova — Periodicum 2014.«

U Zborniku se nalazu djela ne samo članova Hrvatske akademske zajednice (HAZ), utemeljene 2013. ljeta nego i eminentnih profesorov tr hrvatskih studentov, kih u Austriji ima oko dvi tisuć. Prezentacija je bila 12. maja u prostorija Hrvatskoga veleposlanstva u Beču na Rennwegu a sām zbornik brojnoj publiki su prezentirali predsjedniki HAZ-a Marijan Kalapurić i Igor Lacković kao i ravnateljica An­a­marija Manestar kao i veleposlanik Gordan Bakota.

 

Dvoja priznanja za knjigu »Hrvatski Beč«

BEČ— Osvrt na prvi »Zbornik« Haz-a ki je izašao po sa­mo devet miseci djela, dao je i stručnjak za austrijsko-hrvat­ske veze, pub­licist dr. Josip Se­ršić istaknuvši njegov zna­čaj izrekom iz Rimske dobe „Riči letu, napisa­no ostaje“. U sk­lo­pu predstavljanja »Zbo­r­nika«, veleposlanik Bakota pre­dao je Seršiću priznanje Velepo­slanstva RH u Au­striji za nj­egovu dvojezičnu knjigu »Hr­vatski Beč«, kom je dao važan doprinos promicanju hrvatske po­vijesti i kulture u Austriji, tr mr. M­i­chaelu Ellenboge­nu za posebne za­sluge i doprinos u osmišljavanju i realizaciji na­vedene knjige (vidi sliku zboka). Glazbeni okvir predstav­lja­nju i svečanosti da­la je varaždinska sopranistica Dijana Kos i Splićanin Josip Terze na klaviru.

 

Ugarski veleposlanik u Austriji Perényi pohodio Dvojezičnu gimnaziju u Borti

BORTA — Ugarski velepo­slanik u Austriji dr. János Pe­rényi je bio utorak, 19. maja ugoste u južnogradišćanskoj Borti (Oberwart). Na programu je bio pohod Dvojezične savezne gimnazije a potom raz­govor sa zastupniki društav i organizacijov ugarske narod­ne grupe u Gradišću. Ov slu­ž­beni pohod vrhunskoga ugar­skoga diplomata u Austriji su završili pri skupnom objedu sa zastupniki Općin Felső­őr (Borta/Oberwart), Alsóőr (Ma­la Bor­ta/Unterwart), i Vasvö­rös­vár (Verešvar/Rotenturm) i zastupniki ugarskih društav u U­gar­sko­m dvoru u Ma­loj Bo­r­ti.

 

60 ljet Državni ugovor i narodne grupe

Narodni svet koruških Slo­vencev, Centar austrijskih narodnosti i Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću su 12. maja u Beču održali sk­u­pnu konferenciju za novinare. Povod presici je bio 60. obljetnica potpisivanja Austrijskoga Državnoga ugovo­ra. Rudi Vouk, Marjan Pipp i Stanko Horvat su uz ostalo potribovali efektivno isp­u­njenje manjinskih prav.

Općina Pandrof stoji jasno za domaćimi običaji i pravicami i je protiv intolerancije

Općinski savjet Pandrof se u izjavi tuži, da „u zadnjem času kružu medijski izvješ­ća­ji o mjesnoj čuvarnici u Škol­skoj ulici u selu. Povod je bio da se roditelji jednoga diteta ćutu ograničeni kroz običaje i molitvu za objed a ujedno uskraćeni u slobodnom odabiru vjeroispovijesti (religije). Općinski savjet se tuži, da mediji kao npr. ZiB-Magazin, Bvz, Kurier ili Kronen Zeitung ovu temu nisu dob­ro, nego još i krivo prikazali.

Predavanje o gradišćanski Hrvati u Osijeku

OSIJEK — Mr. Ivan Rončević, opunomoćeni učitelj za bosanski/hrvatski/srpski na Filozofsko-kulturno znanstve­nom fakultetu Slavističkoga instituta Bečkoga sveučilišća i lektor za hrvatski na Stručnoj visokoj školi-Masters studijska grupa Europske studije u Že­ljeznu kao i lektor za hrvatski na Stručnoj visokoj školi-Bachelor studijska grupa Medjunarodni gospodarski odnosi je skupa sa studenti i kolegicami kao i voditeljicom Odsjeka za hrvatski jezik i književnost izv. prof. dr. sc. Milica Lukić po­sjetio Sveučilišće J. J. Stross­mayera u Osijeku, Filozofski fakultet.