Primarne oznake

Datum:

13/04/2019 - 19:00

FILEŽ — Kazališna gr­u­pa Li­kud-a zbog velikoga interesa pub­like poziva na dramatizirani prikaz u vezi sa 100 ljet Fileška bu­na 1919. ljeta i smrt farnika Antona Semelikera u četiri čini polag zapisov Martina Jordanića
subota, 13. april (19.00)
u općinskom domu.