Primarne oznake

Datum:

08/07/2018 - 09:00

NOVO SELO (8. juli) — Far­nik s farskim savjetom crikve sv. Leonarda u Novom Selu i ko­mi­tet za otkrivanje freskov pozivaju na posvećenje kasnobaroknih fr­e­skov u farskoj crikvi;

— nedilju, 8. VII. doček časnih gostov s tamburaškim ansamblom Hatskoga kola (9.00),

svetačna sveta maša (9.30) s posvećenjem freskov, ma­šu služi dijecezanski biškup dr. Egidije Živković, muzička pratnja Lara i Luka Kustrić (violine, barokna instrumentalna muzika), zemaljski konzervator mag. Peter Adam i restaurator Claudio Bizzarri predstavljaju freske;

agapa (11.00) u crikvenoj aleji (u slu­ča­ju čemernoga vrimena u ha­li obitelji Korlath),

muzički okvir Hatsko kolo,

skupni objed sa časnimi gosti u dvorani (12.30).