Primarne oznake

Datum:

23/06/2018 - 18:00

TRAJŠTOF (23. juni) — Spominjanje na 30-ljetni jubilej Papinoga pohoda Trajštofu;

subotu, 23. VI. sv. maša pri Papinom kri­žu (18.00) s dijecezanskim biškupom Egidijem Živkovićem, Cri­kvenim zborom i Tamburicom Traj­štof;

agapa;

izložba mašne prate­ži, kaležev… papine maše u bibli­oteki uz farsku crikvu (izložba je otvorena do 10. VIII. 2018.).