Obrizivanje jezgričastoga sadja kot su to jabuke ili hruške se obično obavi u februaru ili u marcu. Ljeti postoji mogućnost ispraviti pogriške sa zimskoga obrizivanja. Zvana toga se more regulirati jačina istiranja.

Ljetno obrizivanje nije obavezno i nije tako prošireno med hobi-vrtljari kot je to zimsko obrizivanje. Ako ste zadovoljni s urodjom sadja i krošnjom driva, onda ljetno obrizivanje nije potribno. Medjutim, ako se je ispostavilo, da po zimskom obrizivanju stablo ne tako raste kot ste si to predstavili ili ako jako goni visoke i nagle mladice prez sadovnih pupkov, onda se preporučuje ljetno obrizivanje. U profesionalni sadovniki se jezgričasto sadje i zavolj kvaliteta ploda obrizuje ljeti. Sadje dostaje na ov način već svitla i krošnja se more po godini brže osušiti, ča čini stabalja otpornijimi na betege.

Kada obrizati

U kalendaru se ljeto širi od junija do septembra. Razdoblje ljetnoga obrizivanja je znatno kraće. Obrizivanjem se neka stopr onda počne, kad je rast mladic završen. To se vidi po završnom pupku na mladici. Odvisno od vrsti stabal je to rani ili kasniji august, djelomično još početkom septembra. U tom štadijumu se lišće počinje isto jur polako prefarbati. Mladice, ke rastu vodoravno u višinu se najbolje odstranu jur ranije. U maju, kad izbiju, se moru lako rukom iskinuti. Na ov način na ovom oku neće još jednoč istirati nova mladica. Sada u augustu se moru ove vodoravne mladice isto još odrizati. Paziti se mora da je rez gladak i čim uži na kiti, da se smanjuje mogućnost novoga istiranja.

Drugačije izgleda kod košćicavoga sadja kot su črišnje, marelice ili briskve. Oni se obično ne ili samo malo porižu po zimi pak se glavno obrizivanje obavi ljeti. Kad je i kod njih po trgadbi završio rast mladic je pravo vrime za obrizivanje.

Kako rizati

Ako niste zadovoljni s urodjom, odnosno ako drivo samo goni dužičke mladice prez sadovnih pupkov, ga morete u augustu obrizati. Najbolje se to djela na suhi, ali ne prevrući dan. Otvorene rane na drivu moru na suhi dan bolje zaciliti i pogibel unošenja glivičnih betegov je manja. Kod obrizivanja sadovnih stabal valja pravilo: Jako obrizivanja prouzrokuje jaki rast. Izrizaju se ada samo dužičke mladice prez sadovnih pupkov, vodoravne mladice i takove mladice, ke rastu u „krivi“ smir. Isto tako se po ljeti veljek vidi suho kiće, ko se more isto odstraniti. Kraće mladice se ne odrižu. Veli se, da mladice jabuk manji od 20 centimetrov obično imaju sadovne pupke. A sadje najbolje zaustavlja jaki rast.

Kategorije