U Novom Selu na Hati je Hrvatski kulturni i dokumentarni centar (HKDC) pozvao nedilju otpodne na priredbu »MI HRVATI svečujemo 100 ljet Gradišće“. U dvorani za priredbe su nastupili Hatsko kolo i jačkar Tome Janković, koga je pratio Feri Janoška sa svojim ansamblom.

NOVO SELO — O smislu priredbe u znaku jubileja je rekao Martin Ivančić, predsjednik HKDC-a, da ima nekoliko ciljev. Prvi da je, da se pokaže javnosti, da su Hrvati rado Gradišćanci. Drugi je cilj, da bude gradišćanskim Hrvatom svisno, da je Gradišće zbog toga tako posebna zemlja, kad ima četire kulture i četire jezike. A ta identitet da se mora čvrstiti. A treti uzrok za priredbu je, da rado svečuju. Kako je uz ostalo naglasio Martin Ivančić u razgovoru s moderatorom ove piredbu Marinom Berlakovićem, ki je peljao kroz jednu uru dugi program, u Gradišću već nikada ne kanimo doživiti onu škuru dob nacionalsocijalizma, ki je i Hrvatom u zemlji nanosio veliku škodu.

S vrhunskimi interpreti na čelu s Ferijem Janoškom i njegovim ansamblom kao i s pjevačem Tomom Jankovićem i s narodnimi jačkami u novom ruhu, prateži su kanili ljudem pokazati, da su to bile jur svenek hrvatske jačke, ke su si Hrvati doprimili odnosno sami komponirali. To staro kulturno dobro da se mora i more i dan danas još pokazati.

Na pozornici je stao i velik sastav domaćega Hatskoga kola pod peljanjem Branka Kornfeinda, ki je razveselio i zabavljao domaću publiku pred svim i s novoseoskimi ali i s drugimi hrvatskimi jačkami. Posebno triba istaknuti i brojne goste-susjede na ovoj priredbi, tako npr. i velik broj Pandrofcev ali i Bijeloseocev, a došli su gosti i iz Poljancev.

Pri kraju priredbe je sin sela mag. Petar Huisza ljudem prezentirao od starih, jur pokojnih ljudi tradirane povidajke, štorice, naime da su bili on čas Novoseoci protiv priključenja svoje okolice k Austriji, jer su im žandari uprav na novoseoski kiritof, na Svetoga Leonarda, došli u krčmu i im zapovidali da moraju prestati s muzikom i s tancanjem. No, da su se Novoseoci protiv toga pobunili. se pak more lako predstaviti.

Svečevanje u seoskoj dvorani u Novom Selu su ovoga 24. oktobra nastavili — po pravo novoseosku — s vičerom za sve, naravno da su časni gosti bili pozvani od mjesnoga HKD-a, ki je pred tim dostao posebnu dotaciju od Zemlje Gradišće, jer je zemaljski poglavar Doskozil naredio načelniku Karelu Lentschu, da seoskomu HKD-u preda ček od 1.000 eurov.

Drugi dio ove „tandem-priredbe“ će organizirati Hrvatsko kulturno društvo, i to subotu, 18. decembra u KUGI u Velikom Borištofu. Dokle je u Novom Selu Martin Ivančić s HKDC-om predstavio rezultat svojega muzičkoga projekta, »Sound of Pannonia« će HKD u Velikom Borištofu predstaviti svoj muzički projekt, naime nosač zvuka, CD sa snimkami brojnih muzičkih grup, ke su u zadnji ljeti i desetljeći nastupile s hrvatskimi jačkami, ke je novo snimio Tome Janković.

 

MUK Novo Selo se je javilo s izjavom za medije u vezi s priredbom »MI HRVATI«

U ime Društva za muzej i kulturu Novo Selo (MUK) čestitamo Hrvatskomu kulturnomu i dokumentarnomu centru (HKDC) u suradnji sa (seoskim) Hrvatskim kulturnim društvom (HKD) na pozivanju i organiziranju zabavno-informativne priredbe »MI HRVATI« nedilju, 24. oktobra o. lj. u seoskoj dvorani u Novom Selu. Zaista se je čuda ljudi odazvalo pozivu organizatorov i svaka čast, da su mogli pridobiti i tako brojnu zemaljsku političku i društvenu prominenciju, da se odazove pozivu u Novo Selo. Bio je ovo ponovni dokaz, da partijskopolitičke strukture SPÖ-a još uvijek dobro funkcioniraju i djeluju i da se moru oslanjati na solidarnost svojih funkcionarov.

Tim već nam je žao, da niti HKDC niti HKD nisu iskoristili ovu jedinstvenu mogućnost da ovu brojnu publiku informiraju i o aktualni inicijativa i nastojanji u Novom Selu kako čuvati i dalje razviti hrvatstvo u Novom Selu. Nije, nažalost, bilo ni riči o vrlo opširnom tekućem projektu »450 ljet od doseljenja Hrvatov u Novo Selo«, niti ne o toliko uspješnom i lani realiziranom postavljanju dvojezičnih uličnih tablic niti ne o osnivanju pet trgov u selu, ki su posvećeni pokojnim istaknutim ličnosti iz Novoga Sela i ke sve imaju i hrvatsku pozadinu — a tablice za ove trge imaju i dvojezični natpis i opis. To je, koliko je poznato, uopće po prvi put u Gradišću. Nije bilo pri nediljnoj priredbi nažalost ni riči o tom, da MUK skupa sa seoskom čuvarnicom i osnovnom školom predvidja pred svim najmladje upozoriti i na hrvatski element u selu kako i puno drugo.

Jako nam je žao, da su zapravo svi govorači i cijela moderacija pozabili na to, da upozoru na to i da bi upravo u ovom jubilarnom ljetu »100 ljet Gradišće« pokazali ne samo na povijest nego i na aktualno stanje i ča se sve more poduzeti — i mimo službene Zemlje a očigledno i mimo i neopaženo od velikih i centralnih hrvatskih društav, ča se sve dā realizrati a tim i uspiti. Bila bi ovo odlična prilika da se i domaćim a pred svim i gostom pokaže ča se sve hrvatskoga djela u selu — ako su jur Novo Selo odibrali za ovakovu toliko hvale vridnu priredbu i manifestaciju.

Novo Selo, 25. oktobar 2021. Feliks Miletić, predsjednik MUK-a