U Trstu u Italiji je nedilju, 12. septembra završio ljetošnji kongres FUEN-a (HN su o tom pisale). Kongres je bio jur planiran lani ali zbog korona pandemije su ga mogli ostvariti stoprv ljetos. Glavni organizator je bila krovna organizacija slovenske manjine u Italiji. Na programu su stali brojna predavanja, sastanak djelatnih zajednic i generalna sjednica. Hrvatski centar u Beču odnosno gradišćanske Hrvate su zastupali P. Tyran i glavna tajnica Hrvatskoga centra Gabriela Novak-Karall, ka je za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće pozitivno bilancirala kongres, a „posebno obradjuje da su ov sastanak sa zastupniki manjin širom Europe uopće mogli ostvariti“ ali su odredjeni dijeli, npr. brojna glasovanja prenosili i u internetu.

TRST — Pri ljetošnjem kongresu su uz drugo održali i generalnu sjednicu FUEN-a (ali ne novo predsjedničtvo, ča će biti stoprv kljetu). Ali su adaptirali društvene štatute na aktualne uvjete. Stručnjaki iz redov Slovencev i Ladincev u Italiji i Nimcev u Madjarskoj su prezentirali različne manjinske školske sustave — Konkretno da su čuli primjere iz trih manjin u Europi.

Nadalje Gabriela Novak-Karall i Petar Tyran kao i Antonio Sammartino su sudjelovali pri sjednici Djelatne zajednice za slavenske manjine (AGSM) unutar FUEN-a. Pri toj sjednici su predstavili hrvatsku brošuru o slavenski manjina. Ova brošura da je izašla jur pred dvimi ljeti na nimškom jeziku a na hrvatski jezik su ju presadile suradnice Hrvatskoga centra, Jelan Tyran i Nika Račić.

Seminar, mali kongres djelatne zajednice za slavenske manjine FUEN-a se održava na ov vikend od 29. septembra do 3. oktobra kod moliških Hrvatov u Italiji — a pred tim se je sastala djelatna grupa za obrazovanje u južnotirolskom Bolcanu kade su člani FUEN-a raspravljali o mogući sistem i elementarnoga obrazovanja u manjinski jeziki.

Slike