23. maja su u prostorija KUGE, po dugom zaključanju, održali prvu priredbu uživo. Nikola Zeichmann je predavao o svojem diplomskom djelu na temu „Krowodnrock– Izmed tradicije i suvrimenosti“ i je prezentirao svoja istraživanja i rezultate nazočnim slušateljicam i slušateljem. S tim nije samo širios voje znanje, nego pred svim je i oduševio publiku.

Nikola Zeichmann je u gradišćanskohrvatskoj sceni predsvim poznat kot aktivan član različnih muzičkih grup, kot na primjer Coffeeshock Company. Jur u mladi ljeti, kot ditić, je došao u kontakt s narodnom muzikom, je rekao Nikola Zeichmann pri predavanju. Uz narodnu muziku, su mu bile i klasična muzika a osebujno i Krowodnrock važne konstante, ke su ga pratile. Kroz to se je i povišalo njegovo zanimanje za simbiozu narodne muzike i Krowodnrocka. Tom temom se je bavio i u svojem diplomskom djelu, u komu je prispodobio narodne melodije s novimi interpretacijami pop i rock glazbe.

„Iz staroga stvoriti novo“, kot je to Nikola Zeichmann rekao pri svojoj prezentaciji, ali nije ča novoga, nego se najde jur dugo na području muzike. Za diplomsko djelo si je zato zibrao četire (gradišćanskohrvatske) narodne jačke, ke se najdu u novo interpretirani verzija u žanru Krowodnrocka. Prispodobio je zato „originale“ jačke s novointerpretacijami pojedinih umjetnikov, med njimi na primjer Bruji, Stara škola, Turbokrowodn, Coffeeshock Company ili FTM-TRIO. Za prispodobu toga je Nikola Zeichmann napravio točne transkripcije i si je egzaktno pogledao i analizirao formu, aranžman, metro itd.

Kako dojde do transformacije odnosno kako se materijal pretvori u kontekst pop/rock glazbe, ča je sve istraživao i doznao i ča su bili rezultati, je Nikola Zeichmann razložio na nekoliko primjeri i prezentirao publiki u KUGI. Uz predavanje su se mogle ćuti i jačke uživo na pozornici. Marko Blažeta i Justin Kodnar su s Nikolom Zeichmann skupa prezentirali spomenute jačke predavanja.

GUSLA MI SE J’ POTRLA — Iako je ova melodija poznata med Hrvaticami i Hrvati u Gradišću, zapravo nije gradišćanskohrvatska narodna jačka, nego ugarska a napisao ju je kompozitor Dankó Pista. Po Drugom svitskom boju je ova jačka naime došla stoprv u repertoar gradišćanskih Hrvatic i Hrvatov, i to kroz transformaciju— minjao se je ada kontekst. Kako je pri predavanju rekao Nikola Zeichmann, je bila melodija jednostavno tako obljubljena da se je tekst iz ugarskoga jezika prevodio na hrvatski. Da „Gusla mi se j’ potrla“ uopće nije tipična gradišćanskohrvatska narodna jačka se naime vidi i na tom, da ima dvodijelnu formu i da jednostavno nima karakter naših narodnih jačak, jer su gradišćanskohrvatske melodije čuda jednostavnije.

U 1983. ljetu je jačka dostala od Brujev novi zvuk. Novu interpretaciju su objavili na albumu »Nema problema« skupa s nekoliko drugih jačak, ke su novointerpretacije narodnih melodijov, kot na primjer „Jelena“ ili „Diridiko“. „Neotradicionalizam“ se zove fenomen, ki se more ovde najti. Dokle je prije moralo sve biti novo i inovativno, se u neotradicionalizmu ide najzad na stare melodije — to se more projicirati i na Krowodnrock.

S jačkom o gusli, ka se je potrla, se ali nisu samo bavili Bruji, nego i grupa Coffeeshock Company: „Gusla“ je bila prva jačka, ku su mladi muzičari napisali. Na razliku od Brujev, Coffeeshockeri su ali prvu kiticu jačke koristili kot refrain i ju kroza to novo interpretirali. Jačka im je doprimila i veliki uspjeh kod LIET festivala u Italiji, kade je Coffeeshock Company dobila prvo mjesto — tako je ova „narodna jačka iz Gradišća“ dospila još i do internacionalne publike.

MILA MOJA VA MALINU MELJE — Ova jačka je bila drugi primjer Nikole Zeichmann pri predavanju u KUGI. Poznata je širom Gradišća, i je zvana toga i tipična za gradišćanskohrvatsku narodnu jačku: ima jednodijelnu formu, i lako se more pratiti — a skoro još tipičnije na njoj je, da je tema neispunjena ljubav.

Novointerpretacija ove jačke je od Turbokrowdnov, se ali ne nahadja na objavljenom albumu 24/7, nego je do sada samo uživo snimljena. Raspored kitic je egzaktno isti kot i u narodnoj jački. Istaknuti triba kod ove jačke ali posebni aranžman, naglasio je Nikola Zeichmann — i pravo ima! I BasBariTenori su se bavili jačkom „Mila moja va malinu melje“ i ju novo interpretirali u obliku akapela-verzije. U centru novointerpretacije stoji ovde glas Vilija Rešetarića, oko koga se sve vrti. U svakoj kitici se priključuje jedan dodatni glas. Kroza to aranžman nastaje sve gušći i gušći, dokle u zadnjoj kitici dosiže vrhunac.

DERITE SE ČIŽME MOJE — Ovo je bio zadnji primjer predavača Nikole Zeichmann. Jačka dohadja iz Stinjakov, i se onde jači u najmanje tri različni varijanta. Tipično za gradišćanskohrvatske narodne jačke je i „Derite se čižme moje“ jednodijelna. Nju je interpretirao FTM-Trio i za to koristi poseban aranžman. Njeva verzija naime sadržava dvi različne melodije, ke se jaču i poznaju na Stinjaki, i je sklopi u jednoj novointerpretaciji.

REZULTATI — Kroz svoje istraživanje je Nikola Zeichmann našao odgovore na pitanje, kako se more stvoriti kontekst pop/rock glazbe. Tako su polag Nikole Zeichmanna na primjer kitice važan faktor. Kitica more nastati refrain, kot je to slučaj kod Coffeeshock Companyja ili Stare škole; ali na rasporedu kitic se orijentira i forma jačke, kot kod Turbokrowdnov, moru se li i potpuno nove kitice komponirati i napisati. Tekstu se more ali i nova melodija dodati, a more i biti, da tekst i melodija narodne jačke i novo interpreaticije minjaju karakter. Uprav FTM-Trio je dobar primjer za to, jer more se reći da su perfekcionirali igru s karakterom.

I za narodnu grupu gradišćanskih Hrvatic i Hrvatov su novointerpretacije važne. Tako naime narodna jačka zagluši za odredjenu publiku, ka drugačije uopće ne bi došla u kontakt s takovom muzikom. Pred svim more ali biti i šansa za mladu generaciju, i novointerpretacije moru pomoći pri istraživanju vlašćega identiteta, je istaknuo Nikola Zeichmann i je toga mišljenja, da novointerpretacija nije reprodukcija, nego aktiviranje staroga.

DEFINITIVNO PREPORUČLJIVO — Gdo se jur samo malo zanima za tematiku Krowodnrocka, tomu je savjetovano da ide na predavanje Nikole Zeichmanna, ako ima još mogućnost (ča se ufamo!). Njegovo živo, a pred svim strastveno predavanje je publiku svenek na novič moglo oduševiti za ovu temu i za sadržaj njegovoga diplomskoga djela. Još i za nemuzikalne slušateljice i slušatelje je Nikola Zeichmann razložio sve jako logično a osebujno muzički primjeri predavača su riješili moguća zadnja nejasnoća ili pitanja.

Na predavanju muzičara i teoretičara Nikole Zeichmanna se ada ne moru samo čuti zvanaredne jačke i muzički primjeri, nego se more i još čuda ča novoga naučiti — a to, naravno, i kot početnik i „profikrowodnrocker“!

Slike