U slobodnom vrimenu se bivši farnik u Vorištanu mag. Štefan Raimann bavi iskanjem mineralov i fosilov, rado se kreće u prirodi, skom je od ditinstva usko povezan. U takozvanom Waldviertlu našao je okamenjeno drivo, po zemaljskoj povijesti iz oliogocena, oko 23 milijuni ljet staro, ko ga je spomenulo na milosrdni kip Majke Božje Celjanske, ča se tiče konturov milosrdnoga kipa s opravom. Njegova inspiracija peljala ga je dalje do odluke, da je dao načiniti — samo po sebi razumljivo iz lipovoga driva — milosrdno lice diteta Jezuševoga i njegove majke Marije. Našao je za to vrlo talentiranu umjetnicu, ka mu je u odgovarajućoj proporciji prema kamenu napravila/rezbarila obadvoje lice i je stručno pričrvstila na kamen.

Duhovnik Štefan Raimann si je nadalje zaista dugo trapio glavu, kako bi se sada gotova skulptura mogla dodatno nakinčiti u prispodobi sa svetačnom opravam Majke Božje u Celju. Rodila se je ideja, da se diboko poštovanje i visoko cijenjenje Majke Božje Celjanske more izraziti samo najdragocijenijim kamenom Austrije, ki ali i po cijelom svitu broji med takozvane „top 4“ kamene, to je smaragd, ki se u Otajnom očitovanju sv. Ivana (Ot 21) ubraja med dvanaestere temeljne kamene nebeskoga Jeruzalema. Drugi tri kameni „top 4“ svitske liste su za informaciju dijamant, safir i rubin; i ovi su u BIBLIJI imenovani na različni mjesti.

Povezano je dakle u ovom sigurno jedinstvenom kipu Majke Božje Celjanske kamenito drivo iz Waldviertela (paleontologija) s dragocijenimi, prirodnimi kristali smaragdi iz Solnograda (mineralogija).

Drivu se dodatno još pridružuje i zelena farba/boja smaragdov — kamenito drivo nosilo je pred 23 milijun ljet, kada je još bilo živo, ili zeleno lišće ili zelene iglice; ova vrst driva znanstveno još nije dovoljno obdjelana ni istražena.

Pokidob da cindrofski farof leži vrlo na sami, momentano ovu Celjansku Mariju čuva jedna dobra duša u Vorištanu na sigurnijem mjestu, dokle se najde morebit kroz samu Božju providnost neki konačni, dostojan i vridan dom za nju — moguće u nekoj crikvi ili drugoj sakralnoj zgradi. A more i biti, da sama Majka Božja Celjanska pošalje neki znak doli s neba, kade hoće bit pod ovim kipom; znak dobre nebeske majke doli s neba ne bi bio nje prvi — na neki način smo naime jur svi iskusili znake pomoći i batrenja nebeske majke, osebito u teški, škuri i tužni časi našega žitka…

(G.Chr.)