Sa sv. mašom na Vazmeni pandiljak je Tamburica Uzlop započela slavlje svoje 60. obljetnice postojanja. Po jubilarnom mašom su uzlopske tamburašice i tamburaši pozvali goste još na skupnu agapu na crikvenom trgu.

UZLOP — Jur 2012. ljeta izibrala si je Tamburica Uzlop Vazmeni pandiljak kot početak slavlja 50. jubileja. Sada, deset ljet kašnje, su člani opet pozvali na ov svetak na sv. mašu u farsku crikvu, da bi skupa svečevali prvu svetačnu točku prilikom 60. obljetnice postojanja.

Pod peljanjem mag. Ljube Sinovac, muzičke peljačice kot i predsjednice društva, su uzlopske tamburašice i tamburaši oblikovali mašu sa šarolikim izborom jačak. S jedne strani su se odlučili za jur poznate vazmene i crikvene jačke, s druge strani su ali i prezentirali nove aranžmane i melodije, ke već dugo nisu zaglušale u farskoj crikvi. Tako je Tamburica Uzlop veljek na početku maše presenetila goste jubilarne maše s a cappella jačkom „Gospodine još ostante“, ku su zadnji put ja- čili pred desetimi ljeti. Zvana toga je mag. Jivac Krupić posebno za ovu sv. mašu aranžirao tri nove melodije: „Kyrie eleison“, „Agnjac Božji“ kot i „Ja pjevam u mraku“.

Seoski farnik mag. Željko Odobašić se je u svojoj prodiki posebno obratio na uzlopske tamburaše. Istaknuo je povezanost med jačkom i muzikom s molitvom i vjerom, kot i velik angažman grupe, ne samo ča se tiče narašćaja kot i gradišćanskohrvatske narodne grupe i jezika, nego i angažman u vezi s crikvom. Opomenuo je tako različne nastupe Tamburice Uzlop u vjerskom okviru kot i tradicionalne božićne koncerte u farskoj crikvi Uzlopa.

Nije ali samo glavna grupa Tamburice Uzlop nastupala pri ovoj jubilarnoj maši, nego i narašćaj je sudjelivao i podupirao kod jačke „Krist čekao je na ubrovi“. Uz muzičku pratnju su mlade tamburašice i tamburaši pokazali njevo jačkarno znanje.

Na koncu maše je slijedila još uz pratnju jačke „Stao sam ti pod oblokom“ kratka meditacija. Vjera i muzika su se predstavile kot jeziki svita, ki se svagdir razumu, i ke kot hrana našega žitka daju človiku snagu, radost, gradu moste i dilu skupne spominke. Pred svetačnim blagoslovom farnika se je predsjednica Tamburice Uzlop s kratkim govorom obratila na nazočne i se zahvalila kod svih članov za elan i njevu pripravnost za probanje u prošli tajedni.

Burni aplauz gostov je na koncu pokazao velik uspjeh ove prve programske točke u jubilarnom ljetu, kot i veselje na dojduće priredbe prilikom 60. jubileja društva. Svetačni dio slavlja s jubilarnim koncertom će se održati 4. junija. Dan kašnije, 5. junija, će onda slijediti folklorno otpodne s prijateljskimi tamburaškimi grupami iz okolice, kot i fešta, pri koj ćedu zabavljati mjenovske Lole, ke ljetos svečuju 15. obljetnicu postojanja i grupa O.S.D.S. iz Hrvatske.

Po jubilarnoj sv. maši je Tamburica Uzlop pozvala još na agapu na crikveni trg. Uz hladno pilo, belus i slano pecivo su gosti kot i tamburašice i tamburaši onde još uživali dopodne!

Kategorije