U okviru akademske svetačnosti Pedagoške visoke škole Gradišća su četvrtak, 9. septembra u Čelajevom malinu u Uzlopu, prvoj apsolventici študija gradišćansko hrvatskoga/hrvatskoga jezika, dodilili diplom.

Skoro poldrug ljeta se nisu održale velike akademske svetačnosti na Pedagoškoj visokoj školi (PVŠ) u Željeznu. Ukupno 120 apsolventom i apsolventicam bi se dodilile titule i diplomi. Veliki dio novih učiteljev i učiteljic su se odlučili za takozvanu „tihu šponziju“ u malom krugu. Ostali 52 su djelomično jedno i pol ljeta čekali na ovu svetačnost. Pred kratkim su se sastali u dvorani Čelajevoga malina u Uzlopu, da bi skupa s familijom i kolegi mogli svečevati ov posebni dogodjaj.

Med njimi je bila i prva apsolventica študija gradišćanskohrvatskoga/hrvatskoga jezika: Ana-Marija Sagmeister iz Stinjakov, ka je i svoje bakalaureatsko djelo napisala na gradišćanskohrvatskom jeziku. Sve to su novosti u povijesti Pedagoške visoke škole Gradišće.

Ukupno su pet študenti i študentice zgotovili ljetos študij gradišćanskohrvatskoga i hrvatskoga jezika na PVŠ u Željeznu. Zvana Ana-Marije Sagmeister su to Andrea Benčić iz Čembe, Lena Varga iz Vincjeta, Martina Špiranec iz Vulkaprodrštofa i Štefan Pauer iz Velikoga Borištofa. U ostalom je ov študij jedinstven u cijeloj Austriji, jer se na svi drugi austrijanski sveučilišći samo more studirati bosanski, hrvatski i srpski jezik. Študenti i študentice gradišćanskohrvatskoga/hrvatskoga študija na PVŠ ali imaju vježbe, seminare i predavanje na standardnom kot i na gradišćanskohrvatskom jeziku: U doljni razredi gradišćanskih škol se dica uču naime gradišćanskohrvatski, a u gornji razredi naprotiv standardni hrvatski jezik.

Uz študij gradišćanskohrvatskoga/hrvatskoga jezika se na PVŠ Gradišće more študirati engleski, geografiju, matematiku, nimški, povijest i vjeronauk.