HKD je u nedilju priredio tradicionalno biciklanje kroz sridnje Gradišće. Već od 500 ljudi je sudjelivalo, a velik broj se je i vozio biciklom.

Sridnje Gradišće – U nedilju jutro u pol devetoj je počelo 33. biciklanje kroz hrvatska sela u devet seli sridnjega Gradišća. U Mučindrofu i Longitolju štart nije bio moguć, jer nije bilo štacije, samo pečat.

Zanimanje je bilo jako veliko, već od 500 ljudi je platilo za štart a oko 400 ljudi se je i zaistinu vozilo s dvokolcem. Svaki je dostao kao mali dar bijelu kapicu i flošicu vode.

Bogata ponuda u seli

U svakom selu je bila ponuda različna, odvisno od suorganizatora. Pregled ćemo početi sa selom, u kom je bilo najveć javljenih sudionikov. U Filežu je bila štacija kod ognjobranskoga stana. Ovde je postojala mogućnost za ukusan objed, a isto tako su fileški ognjobranci nudili kontrolu gasila za oganj. Malo je zabavljao i Alfred Vörös na rajla.

U Mjenovu je bila štacija pred novom krčmom Lidije i Tome Jankovića. Oni su nudili samo pilo. U Gerištofu su opet ognjobranci pozvali na jilo u ognjobranskom stanu. Pervancni su isto tako pred ognjobranskim stanom nudili med drugim i kobasice i grčku salatu.

U Frakanavi je bila štacija u Miloradić parku s pilom. U Dolnjoj Pulji je bila štacija pred Mlikarnicom, tako da su se biciklisti mogli okripiti u krčmi.

Isto tako je bila u Velikom Borištofu štacija kod jedne krčme, i to Kugine. Ova je nudila samo pilo. Isto tako nije bilo jila u Šuševu, kade su Andrea i Štefan Kosz u svojem domaćem stanu rastakali.

U Malom Borištofu su ognjobranci nudili objed, i ova ponuda je bila dobro primljena.

Karitativna akcija

Glavni sekretar HKD-a Martin Kerstinger je bio s trokolcem na stazi i pobirao plastične kapice flošov. Ove će poduzeće Waldquelle, šponzor biciklanja, pretvoriti u pravu lozu.

Ljudi svake starosti su sudjelivali i Hrvatsko kulturno društvo je pozitivno bilanciralo ljetošnje izdanje, jer je već ljudi došlo nego u prošli ljeti.

Kristijan Karall

Kategorije