Kuga je pokrenula novu poučnu seriju za muzičare, kade razlažu četiri muzičari pojedine dionice za jačke iz hrvatske scene. Peljač projekta je Marko Blažeta.

Veliki Borištof – Petak, 3. marca, je Kuga objavila prvu emisiju nove video serije. Pod geslom „Nu si s nami–spü mit” kani mlade muzičare animirati, da si igraju poznate Krowodnrock jačke.

Četiri muzičari stoju za ovim projektom: Marko Blažeta, ki je i peljač projekta, Andi Karall, Nikola Zeichmann i Justin Ramon Kodnar.

Emisije su podiljene na pojedine dionice. Tako Andi Karall po nimšku razlaže ča igra bubanj u pojedini dijeli jačke. To kaže na jednu stran samim igranjem, ali i notnim zapisom.

Slično to načinja i Nikola Zeichmann na basu. Uz samu melodiju objašnjuje i potribnu tehniku, a to po hrvatsku.

Marko Blažeta ima naprik dionicu gitare. Ovde kaže na jednu stran potribne akorde i moguće varijacije, ali i razlaže različne ritmičke i harmoničke varijante, na primjer: Ča je ghost nota/akord. Ov dio je isto po hrvatsku.

Justin Ramon Kodnar ima naprik klaviature. Slično kot i Marko Blažeta kaže jednostavnu varijantu igranja, ali i malo zahtjevniju, to opet po nimšku.

Po ovi dijeli za cijelu grupu slijedu dvi dodatne varijante.

Prva se zove „uz oganj”. Ovde Marko Blažeta kaže kako se more nastupati samo s pratnjom gitare. A druga varijanta je piano verzija jačke, ku razlaže Justin Ramon Kodnar.

U prvoj emisiji kažu muzičari sve ove varijante kod jačke Schwarzer Flieder od Brujev. Pri tom se kažu kot mali inzerti note odredjenih dijelov ili na primjer klavijatura i označene su tipkovnice ke se igraju.

Dodatno tomu si svaki more besplatno skinuti note svake pojedine dionice kot i tekst jačke. Ove note je sastavio Justin Ramon Kodnar. Do utorka je video imao kih 150 pogledov.

U prvom kolu je predvidjeno pet jačak, ke ćedu se u dužini od prilično 45 minut predstaviti svim zainteresiranim muzičarom.

Svaki tajedan je jedna nova jačka predvidjena. Danas su to Paxi s Kad ćemo se probuditi. Dojdući tajedan slijedu Turbokrowodni i Marijana, a zadnje dvi su Marica od Marice igrališće i Oganj gori od Elektrikerov.

Jezično je ova serija mišljena za dvojezične muzičare. Nimški dijeli su isključivo po nimšku, a hrvatski samo po hrvatsku. Pri tom se upotribljavaju brojne engleske riči, pred svim za pojedine elemente jačak, odnosno za tehnike igranja. Ponekad se je pokusilo ove engleske izraze i na hrvatski prevoditi.

Muzičari nisu samo igrali nego su preuzeli i sve ostale dijele produkcije. Tako je snimao i rizao Justin Ramon Kodnar video, za zvuk je bio nadležan Andi Karall.

Marko Blažeta si zna predstaviti, da ćedu kod odredjenoga zanimanja proširiti ovu ponudu.

Kristijan Karall

Kategorije