Utorak, 1. februara, je nadregionalni folklorni ansambl gradišćanskih Hrvatov Kolo-Slavuj iz Beča održao svoju generalnu sjednicu. Pri tom je spravišće potvrdilo sadašnji odbor i prezentirali su se plani za dojduće ljeto.

BEČ — Ljetošnje spravišće nadregionalnoga folklornoga ansambla Kolo-Slavuj održalo se je zbog aktualne situacije online. Kih 30 folklorašic i folklorašev se je odazvalo pozivu i sudjelivalo i virtualno odibralo novi odbor. Ta se od lanjskoga ljeta nije preminio. Na čelu ansambla ostaje Gabriela Novak-Karall. Nje zastupniki su Matijas Höld i Palo Malý. Za blagajnu će se nadalje skrbiti Michael Navratil, a tajnica je ostala Jutta Binder-Šoretić. Uza nje novi stari odbor kooptirao Ivonu Haban, Jelenu Tyran, Ana-Mariju Zvonarić i Terezu Grandić.

Kolo-Slavuj stupi u 51. ljeto djelovanja. Prošlo jubilarno ljeto da je bilo teško, jer čuda, čega se je planiralo, se nije moglo ostvariti u planiranom obliku. Kako je rekla predsjednica Gabriela Novak-Karall, je ansambl bio jako kreativan u načinu aktivnosti. Tako su neprekidno održali probe, a to online i pri tom izdjelali curriculum s kulturno-znanstvenim programom, ali i jačilo se je pred ekranom kot priprava za projekt „Kolectrified“. Ansambl je pod posebnimi mjerami snimao tradicionalne jačke, ke je onda obdjelao umjetnički duo Boris Harfman i Hrvoje Crnić. Prve dvi jačke ovoga projekta elektronske muzike su 2. februara objavljene na streaming platforma. Svitsku premijeru je projekt imao na „polnoć” na virtualnom Hrvatskom balu.

Hrvatski bal u Beču, na kom je ansambl pred 51 ljetom, 23. januara u 1971. u nekadašnjem Schwechaterhofu imao svoj prvi nastup, je bio med ostalim jedan od velikih projektov ansambla u minulom društvenom ljetu. Koloslavujci su s koreografijami „Lipa Ane rože trga“ i „Rože i klinčaci“ otvorili ljetošnje virtualno izdanje 75. a tim jubilarnoga Hrvatskoga bala u Beču.

Lani u juliju je ansambl otvorio svoju izložbu nošnjov u galeriji Trudice Domnanović u Velikom Borištofu. Snimke s izložbe su u adventu koristili za virtualni adventski kalendar. Na jesen je mali sastav ansambla suoblikovao prezentaciju knjige o moravski Hrvati u današjoj Češkoj »Barvy chorvatske Moravy/Die Fraben des kroatischen Mährens«, s kimi gaji ansambl dugoljetne veze, a na velikoborištofskom kiritofu 26. oktobra je ansambl po dugoj pauzi opet i tancao i svirao cjelovečernji program.

Jedan od zadnjih projektov minuloga ljeta je bilo dugo očekivano izdanje knjige o istraživanji etnokoreologa i etnokoreografa dr. Ivana Ivančana. Knjigu je ansambl prezentirao na Zimskoj školi folklora 7. januara u Koprivnici. Pokidob se u dogledno vrime neće moći održati prezentacija u poželjenoj mjeri, će ansambl kot prvi projekt novoga ljeta promovirati knjigu tako, da ju razvaža po cijelom Gradišću. Svakako ju kanu prezentirati u Gradišću i u Zagrebu, a i iz Petrovoga Sela da su jur dostali poziv.

Ženski sastav ansambla imat će 11. marca u Kremsu prvi veliki nastup u ovom ljetu. U okviru festivala IMAGO DEI ćedu u kooperacji s drugimi zbori oblikovati vokalni program prilikom otvaranja. Potpuno ženski nastup će peljati Nataša Mirković. Nadalje ansambl Kolo-Slavuj planira objaviti jubilarnu knjigu s naslovom »Pogledi — 50 ljet u 50 prikazov«. A u planu je isto, da se veliki jubilej ovoga nadregionalnoga i prikgraničnoga ansambla svečuje u jubilarnoj gali kot se je to kod zadnjih obljetnic uhodalo.

Kategorije