Povodom Dana državnosti Republike Hrvatske i 5. godišnjice ulaska Hrvatske u Europsku uniju hrvatska veleposlanica u Austriji dr. Ve­sna Cvjetković i vojni izaslanik RH u Austriji, brigadir Davor Kopanji upriličili su u Cafe Gloriette u poznatom bečkom parku Schönbrunn u utorak navečer, 26. junija sv­e­čani prijem. Med brojnimi pozvanimi je bilo zastupnikov gradišćanskih Hrvatov iz Gradišća ino Beča. 

BEČ — Prijem je počeo aus­trijskom (gendranom verzijom „…Töchter, Söhne…“) i hrvat­skom himnom ku je otpjevala Paula Jusić uz klavirsku pratnju supruga Ðele Jusića ml. „Moremo biti ponosni na sve ča je Hrvatska postigla protek­lih 27 ljet, ča smo uspili obraniti, osloboditi i obnoviti našu Domovinu u najteži mogući okolnosti“, rekla je veleposlanica dr. Cvjetković u nazočno­sti već od 350 gostov i uzvan­i­kov iz austrijskoga i hrvatskoga političkoga, diplomatskoga, vjerskoga tr go­spodarskoga i kulturnoga živo­ta. Istakla je ka­ko „nikada ne smimo zabo­ra­viti na velike žrt­ve i strada­nja, kao ni zasluge naših brani­te­ljev, ki su Hrvatsku dopeljali do slo­bode i samostalnosti“. Napomenula je kako „pet ljet H­rvat­ske u EU potvrdjuje da je naša zemlja, prem puno izazo­vov, na dobrom putu. To doka­zuje i m­edjuna­rodna afirmaci­ja naše države i članstvo u bro­j­­ni me­djunarodni organizacija, Ujedi­njeni narodi, Nato s­a­vezu u kom smo jur devet ljet, naše trenutačno predsjedanje Vi­je­ćem Europe tr Sridnjo­europ­skom inicijativom, kao i priprave za hrvat­sko predsjeda­nje Vijećem EU-a 2020. ljeta“, ustvrdila je hrvatska ve­lepo­sl­a­nica. Dodala je kako je ulazak u Schengenski prostor hrvatski strateški cilj i da je jur daleko odmakla u ispunjavanju svih uvjetov za pristup. Zahvalila je Austriji na svekolikoj p­o­moći ku je pružala Hrvatskoj kad joj je bilo najteže. Posebno je za­hvalila dr. Aloisu Mocku (†), bivšemu austrijskomu viceka­n­celaru i ministru vanjskih po­slov na njegovom anga­ž­manu za samostalnu i europsku Hrvatsku. „Veseli me da je na na­šu svečanost večeras došla i udovica dr. Edith Mock, apo­š­tolski nuncij u Austriji mons. Peter Zurbriggen i druge eminentne osobe da zajedno s Hr­vati iz Austrije i Hrvatske tr predstavniki brojnih hrvatskih udrug u Austriji, hrvatskih Ka­toličanskih misijov i farskih z­a­jednica u Austriji i naravno na­šimi dragimi gradišćanskimi Hrvati proslavu ove za njih zna­čajne obljetnice“, rekla je dr. Cvjetković. Zahvalila je uspj­e­šnomu hrvatskomu menadžeru i vlasniku poznatoga bečkoga Kursalona, a od nedavno i Ca­fe Gloriette Josipu Šušnjari da je omogućio proslavu Dana dr­žavnosti RH u ovom prestižnom prostoru.

Glazbeni okvir svečanosti dao je hižni par Jusić, oduševivši publiku, posebno Austrijance i 40-tak stranih veleposlanikov impozantnom izvedbom hrvatskih pjesam i medju­narodnih evergreenov. Svečanu proslavu svojom nazočnoš­ću, izmed ostalih, uveličala je i udovica bivšega austrijskoga predsjednika, veleposlanica dr. Margot Klestil, bivši austrijski ministar poljoprivrede i sadaš­nji zastupnik Narodnjakov u austrijskom Parlamentu Niki Berlaković, veleposlanik BiH u Austriji Tomislav Leko, vodi­teljica Stalne misije RH pri Oess-u, UN-u i drugi medjuna­rodni organizacija u Beču, veleposlanica Dub­ravka Plejić Mar­ković, fra Josip Koren, vo­ditelj hrvatske Katoličke misije u Beču i mnoge uspješne hrvat­ske poduzetnice i poduzetniki, tr kulturni i športski djelatniki iz Austrije i Hrvatske. 

Svi nazočni su, u sklopu prije­ma, imali priliku gledati i izra­vni prijenos nogometne u­tak­mice Hrvatska-Island (2:1), jer nogomet je ovih dani, ka­ko je ocijenila hrvatska vele­poslani­ca, „najvažnija spored­na stvar na svijetu“.

(Snježana Herek/uredn.)

Slike